Версия за печат

BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ „Дружба” - гр.Асеновград с филиал в с.Избеглии, ул. “ Съединение “ 12, За: Антония Стефанова Русева, Даниела Василиева Алексиева, Р България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 69049 ; 0885 510099, E-mail: drujba_ad@abv.bg

Място/места за контакт: ЦДГ „Дружба” - гр.Асеновград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://drujba.asenovgrad-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://drujba.asenovgrad-bg.com/profil.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Дружба”-гр.Асеновград с филиал в с.Избеглии по обособени позиции” Позиция І - „Плодове и зеленчуци”/Приложение №1/ Позиция ІІ -„Хляб и хлебни изделия”/Приложение №2/ Позиция-ІІІ „ Месо и месни продукти” /Приложение №3/ Позиция ІV– „Мляко и млечни продукти”/Приложение №4/ Позиция V – „Бакалия, замразени продукти и подправки” /Приложение №5/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество на доставените хранителни продукти не може да бъде предварително определено. В процес на изпълнение на договора, изпълнителят ще доставя хранитерни продукти съгласно посочени количества при заявка от страна на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ „Дружба” - гр.Асеновград с филиал в с.Избеглии

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят при осъществяване предмета на поръчката следва да спазва Българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, признати национални технически спецификации /национални стандарти/, български технически одобрени такива или еквивалентни, съгласно нормативен акт във връзка с изискването за качество на доставяните хранителни продукти. Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, Наредба № 9 на МЗХ от 2011г., Наредба 5 за хигиена на храните /2006 г., на националното европейско законодателство по безопасност на храните и изискванията в ценовото предложение на Възложителя за качество. Хранителните продукти, които ще се доставят при изпълнение на поръчката да бъдат с маркировка за годност и дата на производство, етикетирани и опаковани по надлежния ред и да се придружават със сертификат за съответствие /годност/. По време на изпълнение на доставката, Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни актове, касаещи разносната търговия с хранителни продукти, да извършва добросъвестно и качествено възложените му доставки, да опазва околната среда, като не допуска чупене, хвърляне и замърсяване. Изпълнителят се задължава да доставя хранителните продукти франко складовете на детската градина в гр.Асеновград и в с.Избеглии в срок до два дни след заявка от купувача. Цените на стоките следва да бъдат в лева с ДДС и плащането ще се извършва по банков път, съгласно изготвена фактура за доставка, в съответствие със сключения договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация и пакет от документи с Приложения от №1 до №5 по позициите може да се получи и на адреса на възложителя, посочен в поканата. Изисквания към кандидатите за допускане до участие: 1. Копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/. 2. Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от шест месеца от датата на подаване на офертата, когато не е представен ЕИК . 3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47 ал.1 т.1, ал.2 и чл. 101 в, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП;. / Образец № 1, 2,3/ 4 Декларации за участие на подизпълнител и за съгласие на подизпълнителя. /Образец № 4,5/ 5. Документи за регистрация съгласно чл.12 и чл.12а от Закона за храните и Наредба №5/2006г. за хигиената на храните - заверени копия; 6. Доказателства /копие от удостоверение или списък на автомобилите/ за наличието на собствени или наети транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти –съгласно Наредба № 5 /2006 г. удостоверяват се с необходимите документи, заверени от участника. 7. Ценово предложение по образец /Приложение №1, 2, 3, 4, и/или 5/, за което кандидатства, приложено в настоящата документация, подписано и подпечатано от участника, като за всеки продукт е посочена цена. 8. Срок за изпълнение на поръчката след заявка- до 2 дни за Позиции І,ІІІ,ІV,V; За Позиция ІІ – всеки ден. 9. Срок на валидност на офертата - 90(деветдесет) календарни дни от датата на подаването й.; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по изскване на Възложителя /Образец №6/ 11. За Позиция І - „Плодове и зеленчуци”/Приложение №1/- Бюлетин от Стоково тържище „ Родопи 95” АД, с. Първенец, област Пловдив. 12. При представяне на копия на изискуемите документи, те трябва да са заверени, подписани и подпечатани от участника. 13. Всеки участник може да даде ценово предложение, както за всички позиции, така и за всяка една поотделно. 14. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. 15. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и - декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, /Образец №7 / 16. Не се допускат до участие кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията на Възложителя и Вътрешните правила за обществени поръчки на ЦДГ "Дружба"-гр.Асеновград Отваряне на офертите ще се състои на 06.07.2015 г. от 10,00 ч. в методичен кабинет на адрес гр.Асеновград, ул. "Съединение" 12 в ЦДГ "Дружба"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2015