Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД, бул.Цар Освободител №150, За: Ивелина Панайотова-Ямболова, Р.България Варна, Варна, Тел.: 052 613800, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Място/места за контакт: Икономически директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://agvarna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150622xrds66182.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клиничната лаборатория при СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД - Варна, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000, 33696000

Описание:

Медицински консумативи
Реактиви и контрастни вещества


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клиничната лаборатория при СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД - Варна, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Варна, бул."Цар Освободител"150, аптека, 1 ет.Н

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При възникнала необходимост и след предварителна заявка да се извършва доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клиничната лаборатория при СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД - Варна, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции. Посочените в спецификациите количества са ориентировъчни и не пораждат за възложителя задължение да ги закупи в пълен обем. Срокът за изпълнение е една календарна година от датата на сключване на договора. Остатъчният срок на годност на консумативите и реактивите към датите на доставка трябва да бъде Не по-малък от 70 %. Заплащането на доставките е отсрочено или разсрочено за срок до 90 календарни дни от датата на доставките.Доставките следва да се извършват до 24 след заявка от възложителя. Реактивите трябва да съответстват на аналитичните принципи, заложени в националния стандарт „Клинична лаборатория” и възприети от някой от следните стандарти: IFCC /Международна федерация по клинична химия/, DGCC /Германско научно дружество/, SSCC /Скандинавско научно дружество/, AACC / Американска асоциация по клинична химия/ и ICSH /Международен комитет по стандартизация и хематология/. Реактивите да имат кодове в националната система за външна оценка на качеството /НСВОК/. Реактивите да бъдат „отворена система” т.е. да могат да се адаптират на всеки биохимичен анализатор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път на документите, които трябва да съдържа всяка оферта на адрес http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150622xrds66182. Изискуемите документи могат да бъдат получени и от "СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна" ЕООД бул."Цар Освободител" №150. Офертите се представят на посочения адрес в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, върху който се изписва наименованието на поръчката, като участника вписва името си , адрес за кореспонденция, по възможност факс и електронен адрес. Върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването. Офертите се подават в срока определен в настоящата покана -в деловдоството на Възложителя и следва да отговарят на образците , публикувани в профила на купувача и съгласно удловията и изискванията на възложителя, дадени в указанията, публикувани на сайта на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/06/2015