Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на път – RSE 1211 Белцов – Беляново - Кривина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Основен ремонт на общински път – RSE 1211 Белцов – Беляново - Кривина - 4000 м2;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

106917 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на заложеното в техническото задание строителство, следва де се спазват строителните и технически норми за съответния вид работа, да се обезопасят строителните площадки, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност и безопасността на движението по съответния общински път. Преди започване ремонтните работи на всеки общински път Изпълнителят с представител на Възложителя да уточни(да се опишат със схеми) конкретните повредени участъци, които ще се ремонтират и ако е необходимо да се съставят протоколи за замени на видове, да съгласува организацията за безопасно движение по всеки път (пътна сигнализация, начин на движение на ППС по пътя по време на ремонта и т.н.). Изпълнителят своевременно (ежедневно) да уведомява инвеститорския контрол (от Община Ценово) за изпълнението на ремонтните работи подлежащи на закриване или приемане-предаване и да му представя при огледа необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение, протоколите за изпълнените количества и видове работи, схемите на изпълнените участъци за всеки път. В офертното предложение кандидатите следва да остойностят всички видове работи включени в Техническото задание, да предложат обща цена с и без ДДС, както и да бъдат предложени срок за изпълнение и гаранционен срок. За доказване на финансово състояние Участниците следва да приложат в офертата Отчет за приходи и разходи и Баланс за предходната финансова година. Участника трябва да притежава валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите «Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството»., съгласно ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За доказване на технически възможности и квалификация Участника трябва да приложи копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя; Участниците трябва да имат опит в областта на ремонт и поддръжка на пътища, изпълнени през последните пет години, придружени с препоръки за добро изпълнение. В препоръките да се сочи стойността, дата, място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите по предмета на поръчката е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Показатели и относителната им тежест в комплексната оферта Комплексната оценка се получава по следният начин: 1. Показател ПЦ – „Предлагана цена” - 60% тежест; 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” се получава по следния начин: Техническо предложение /ТП/ = К2х20% + К3х20% където: - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката”; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок”. Максималният брой точки който може да получи един участник по този показател е 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 06.07.2015 г. в 10,30 ч. в Заседателната зала № 302 на трети етаж в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците,и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2015