Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Николай Караиванов, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308858; 02 9308810, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg;, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000, 60400000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на въздушния транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Билетите са доставят в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 или на друго място, посочено от възложителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката трябва да се изпълни при спазване на изискванията на възложителя, посочени в документацията към поръчката. 1. Изпълнителят трябва да гарантира покриването на всички, заявявани от възложителя дестинации; 2. Участникът трябва да предлага маршрути, които да са директни, а при невъзможност – с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации и с възможно най-благоприятните цени на авиокомпаниите към датата на пътуването; 3. Участникът трябва да осигурява възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнението им, включително и при извънредни обстоятелства, в извънработно време, както и в почивни и празнични дни; 4. Участникът трябва да осигурява медицински застраховки на пътуващите служители; 5. Изпълнителят трябва да приема заявки за резервация и доставка на самолетни билети, направени писмено чрез поща (куриер), писмено чрез електронна поща или по факс; 6. При заявка за резервация на самолетни билети, изпълнителят трябва, в рамките на два часа, да представи писмено на възложителя поне два варианта за реализиране на пътуването, като същите трябва да бъдат съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; 7. Срокът за изпълнение на заявката е до два часа от потвърждаването й, с възможност за изпълнение в по-кратък срок при извънредни обстоятелства; 8. Доставката на билетите и медицинските застраховки на служителите на възложителя е за сметка на изпълнителя. Доставката се извършва в срок до 24 часа от приемането на офертата от страна на възложителя; 9. Доставените билети следва да отговарят на изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; 10. Цената на самолетните билети се определят въз основа на най-ниската предлагана цена от всички представени в Република България авиокомпании, валидна към датата на закупуването му, увеличена с договорената такса за издаване на самолетния билет; 11. Цените на билетите включват и дължимите летищни такси и други такси, които се заплащат от възложителя; 12.Ценовото предложение на изпълнителя следва да се изготви по приложения към документацията образец и да бъде подписано и подпечатано от участника; 13. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства изпълнителят поема за своя сметка: глоба за смяна на датата на пътуването, глоба за смяна на маршрута на пътуването, глоба за смяна на име. Изпълнителят не удържа суми за глоби за анулиране на самолетни билети при отказ на възложителя за използването им, направени в деня на издаването на билетите; 14. Изпълнителят се задължава да възстановява напълно или частично суми по изцяло или частично неизползвани самолетни билети, съгласно правилата на IATA; 15. Изпълнителят се задължава при извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен билет, отнасящи се до пътниците или до самолетната компания, осъществяваща превоза, както и при влошени метеорологични условия, непозволяващи извършването на превоза, да осигури билет/и за пътника/пътниците със същата или с друга авиокомпания, при съобразяване с условията за пътуването на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците ще бъдат оценени по показателя Финансова оценка (Ф) – със съответните подпоказатели: Ф1 – „ценово предложение”. Изпълнителят следва да предложи цени на самолетните билети с включени летищни и други такси, актуални към датата на подаване на офертата, по следните дестинации: София – Брюксел - София, София – Париж - София, София – Лондон - София, София – Рим - София, София – Виена - София, София – Женева - София, София – Анкара - София, София – Амстердам – София. Сумата от осемте дестинации е с относителна тежест 50 точки Ф2 – процент отстъпка от тарифата при осигуряване на билет от авиопревозвач, който не е въвел такса “обслужване” – с относителна тежест 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията към поръчката е публикувана на интернет страницата на ИААА, Раздел "Профил на купувача". Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертите. До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Възложителят може да отстрани участник, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа документите, изброени в т. VI от документацията към поръчката: Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); Оферта; Административни сведения за участника; При участници обединения се представя заверено копие на договора за обединение; Декларация в свободен текст за наличието на представителство от страна на участника; Документ/и за идентификация на участника; Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; Декларация за свързано лице; Декларация за използването/не използването на подизпълнител; Списък-декларация за основните договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, придружени с референции за изпълнение; Списък на лицата, отговарящи за изпълнението на услугата; Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; Копие, заверено с „вярно с оригинала”, на документ за регистрация на участника в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, съгласно чл.17 от Закона за туризма; Превод на български език и заверено „вярно с оригинала” копие на документ, удоставеряващ акредитация в IATA; Превод на български език и заверено „вярно с оригинала” копие на документ, удостоверяващ че участникът е одобрен агент по продажби на самолетни билети чрез системата BSP, валидно към датата на откриване на обществената поръчка; Копие на сертификат на участника за работа с резервационната система „Амадеус” или друга еквивалентна резервационна система; Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение на участника; Други относими документи (по преценка на участника). Офертите се подават в деловодството на ИААА, гр. София - 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 в срока, указан в публичната покана. Офертата се представя от оферента или упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо или чрез куриер. Оферти, подадени по пощата или чрез куриер следва да бъдат получени в деловодството на ИААА преди изтичането на крайния срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана. Комисията няма да разглежда оферти, постъпили след крайния срок (ден и час) за приемане на оферти, посочен в публичната покана, като такива оферти се връщат незабавно на участника и посоченото обстоятелство се отбелязва във входящия регистър. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/07/2015