BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дoставка на компютърна и сканираща техника съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията. Техниката ще се достави и пусне в действие на НАИМ-БАН на адрес гр. София, ул. „Юри Венелин” № 16.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 2 броя настолен компютър, 2 броя монитор към тях, 1 брой скенер с листоподаващо устройство, 1 брой скенер А3 за книги, 2 броя периферно устройство. По техническа спецификация (приложение 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. Юри Венелин 16, НАИМ-БАН

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката 3.1.Изисквания към участниците: 3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. 3.1.2.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 3.1.3.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критерийте за подбор по т 3.2. и по т 7 от документацията. 3.2. Критерии за подбор 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има общо изпълнени договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „изпълнени договори за доставка, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на техника описана в техническата спецификация, изпълнени към датата на подаване на офертата и придружени с референция за изпълнение. 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1. Участникът трябва да има един изпълнен договор за доставка, приключен към крайният срок на подаване на офертата, придружен от препоръка за добро изпълнение. 3.2.2.2 Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение. 3.2.2.3. Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническа оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност за всички обособени позиции, за които кандидатства. 3.2.2.4 Участикът трябва да представи документ/декларация, че предложената компютърна техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS) и притежава сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 3.2.2.5. Техническата оферта на учасника трябва да отговаря на всички изискванията на техническата спецификация на Възложителя или да предлага по-добри характеристики. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатсва, няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради непокриване на техническите изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

5. Срок и начин за получаване на офертите Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите се подават до 17:00 часа на 03.07.2015 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 07.07.2015 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. Няма да се разглеждат ценови оферти на участници които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2015