Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618fLaO2667095.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на фабрично нов дентален юнит за нуждите на Лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация/задание - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618fLaO2667095

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка и монтаж– не повече от 7 дни, като участникът се задължава да уведоми предварително възложителя за предстоящото доставяне на апаратурата. 2.2. Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца. Срок за отстраняване при възникнала повреда – 24 часа, а при необходимост от влагане на резервни части – 7 дни от датата на уведомяване за възникналата повреда; 2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на следната договорна отговорност: 2.3.1. За неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна ще дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка. 2.4. Посочване на производител, марка и модел на предлагания дентален юнит, придружени с инструкции за употреба на български език; 2.5. Техническа спецификация (описание) на апарата, съответстваща на описанието и обема, зададени от възложителя и технически паспорт на апарата. 2.6. Изисквани сертификати за качество: • ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, 2.7.Гаранционно обслужване: • Минимум двадесет и четири месеца безплатен гаранционнен срок, • Реакция при проблем от техническо естество – до 24 часа 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Предложена цена за апарата с включена доставка, монтаж и пускане в експлоатация. 3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, не по-рано от 30 дни, като авансово заплащане не се допуска. 4. Доставката и монтажът на апаратурата се изпълняват в срок не по-голям от 7 (седем) дни от получаването на възлагателното писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 5. Разходите свързани с правилното функциониране на апаратурата и техническата й изправност, като сервизна поддръжка, профлактика, ремонти и доставка на необходимите за работа на техниката консумативи са за сметка на участника, който е длъжен да ги осигурява за целия гаранционен срок. 6. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 9. Стойността на поръчката не може да надхвърля 35 000 лв. с ДДС. 10. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за изпълнение на поръчката (Р1) – относителна тежест 88 точки;1. Технически преимущества на предлаганото оборудване (Р2) – относителна тежест 12 точки; Комплексната оценка на предложенията (КО) се получава като сбор от оценките по отделните оценки по показателите, а именно: КО = Р1 + Р2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация/задание, Приложение № 2 Методиката за оценка на офертите,Приложение №3 Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 02.07.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/06/2015