Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СБАГАЛ - Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД, бул. Цар Освободител №150, За: Вяра Димитрова, Р.България 9000, Варна, Тел.: 052 613800, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Място/места за контакт: Икономически директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.agvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е по реда на глава "Осем а" от ЗОП с предмет "Доставка на Апарат за ултразвукова диагностика с насоченост към Неонатология и АГ" за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33112200

Описание:

Ехограф


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой Апарат за ултразвукова диагностика с насоченост към Неонатология и АГ, за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД, съгласно техническа спецификация на възложителя, публикувана в профил на купувача - на адрес:http:http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, бул."ЦарОсвободител"150, СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Условията, на които трябва да отговаря офертата за доставка на Апарат за ултразвукова диагностика с насоченост към Неонатология и АГ са съгласно Техническата спецификация на Възложителя, публикувана в профил на купувача на адрес:http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573 2. Срок на доставката до 30 дни след подписване на договора; начин на плащане - отсрочено - до 30 дни, считано от датата на доставката и монтажа на автоматизираната система, съгласно Техническо предложение - Образец 2. 3. Ценовите предложения - Образец 1 на участниците не следва да надвишават посочената в публичната покана прогнозна стойност. Оферти на участници, които не отговарят на техническата спецификация и/или чиито технически и ценови предложения не отговарят на изискванията на възложителя, няма да бъдат допуснати до оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са: 1.1. Предлагана цена (П1) в лева без ДДС. Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 50 точки. Оценяването на този показател се извършва въз основа на предложената обща цена за изпълнение на поръчката с включена цена за доставка и за монтаж по следната формула : Ц = Цmin/Цn х 50, където: Цmin е най-ниската предложена цена; Цn е цената, предложена от оценявания участник. Максимална оценка получава офертата с предложена най-ниската цена за изпълнение на поръчката; 2.Предлагани технически параметри (П2).Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 44 точки. Тежестта на този показател е сума от оценката на това, с колко се превишават 3 конкретни изискуеми параметъра и 4-то въз основа на оферирани допълнителни технически параметри, които не са включени в техническите спецификации като минимално изискуеми, съществено значими за техническите или диагностични възможности на апарата и за работата на медицинския персонал.Оценката се извършва чрез съпоставяне на техническите предложения, съдържащи допълнителни технически параметри. За всяка полезна и съществена допълнителна техническа възможност извън изискуемите по техническите спецификации се присъждат по 1 точка, но не повече от 8 точки за всички допълнителни технически възможности общо. Максимална оценка получава офертата с предложени най-много допълнителни технически параметри.1) Дълбочина на скaниране над 35 см – 12 точки (П21) 2) Видео памет с капацитет над 10 000 кадъра – 12 точки (П22) 3) Увеличение на образа – кратност/пъти и увеличение на образа спрямо площа на екрана – 12 точки (П23) 4) Допълнителни възможности на апарата добавящи реално нови режими, функции или други ползи – 8 точки (П24)П2х = Хрn/Хрмах х Тпх, където: Хрn е предложената характеристика от оценявания участник в процедурата Хрмах е предложента най-добра характеристика от участник в процедурата Тпх е броя точки за съответния параметър,. Като П2=П21+П22+П23+П24; 3. Време за реакция и отстраняване на повредата (П4) - тежест 6 точки. П3 = ТОmin/ТОn х 6, където:ТОmin предложено най-кратко време за отстраняване на повредата от участник в процедурата;ТОn е времето за отстраняване на повредата, предложен от оценявания участник.Максимална оценка получава офертата с предложено най-кратко време за отстраняване на повредата.Комплексната оценка за всяка отделна номенклатура се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 + П3.За целите на класирането всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Крайното класиране се извършва по броя на точките, получени за всяка от офертите, изчислени до втория знак след десетичната запетая. След оценяване на всяка от офертите, комисията извършва класиране съобразно получената комплексна оценка. Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. При равна комплексна оценка на повече от една оферта на първо място се класира офертата, в която се предлага най-ниска цена. При еднаква оферирана цена на първо място се класира офертата с най - висока оценка по показателя “Предлагани допълнителни технически параметри”.При невъзможност да се определи изпълнител по посочения ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за което се уведомяват писмено заинтересуваните участници. Жребият се провежда независимо от неявяването на заинтересован участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2.Копие от документи за регистрация или единен индентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участника е ЮЛ или ЕТ или копие от документ за самоличност, когато участникът е ФЛ 3. декларация по чл.47/1/ и /5/ ЗОП. 4. Ценово предложение /Образец №1 - публикувано в профила на купувача на адрес:http:http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573/ в лева без ДДС, с подпис и печат на участника 5. Техническо предложение /Образец 2 - публикувано в профила на купувача на адрес : http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573, с подпис и печат на участника 6. Декларация - свободен текст за съгласие с условията на проекта на договор - публикуван на профила на купувача на адрес:http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573 7.Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация като участникът следва да представи официални документи от производителя за техническите характеристики на изделия, модел и дата на производство, снимка на изделието, пълно описание на апарата, брошури и други документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура 8.Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала в превод на български език; ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в превод на български език ІІ. Други: Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на "СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД - гр.Варна, бул."Цар Освободител"150, ет.2, в срок до 26.06.2015г. - 16,00ч. Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе на 29.06.2015г. от 14,30ч. в заседателната зала, ет.2 на сградата на СБАГАЛ, гр.Варна, бул. "Цар Освободител" 150. на заседанието могат да присъстват лица, съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП. Възложителят предоставя електронен достъп до настоящата покана, приложенията и образците към нея на Профил на купувача на "СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД:http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150618STaK52573 Финансирането е осигурено от Бюджета на Община Варна за 2015г. по пар.55-01 "Капиталов трансфер" на функция ІV Здравеопазване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2015