Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: М.Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/170-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 1. Застраховка „Имущества”; Обособена позиция 2. Задължителна застраховка „Трудова злополука; Обособена позиция 3. Застраховка „Каско на СПС"; Обособена позиция 4. Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Обособена позиция 5. Застраховка „Индустриален пожар”; Обособена позиция 6. Застраховка „Обща гражданска отговорност“ Обособена позиция 7. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е в размер на 54 750 лв. (петдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС или по обособени позиции, както следва: по обособена позиция 1 – 21 500 /двадесет и една хиляди и петстотин/ лева без ДДС по обособена позиция 2 – 2 000 /две хиляда/ лева без ДДС по обособена позиция 3 – 9 000 /девет хиляди/ лева без ДДС по обособена позиция 4 – 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС по обособена позиция 5 – 2 100 /две хиляди и сто/ лева без ДДС по обособена позиция 6 – 2 000 лв. /две хиляди лева/ без ДДС. по обособена позиция 7 - 150 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС. Финансирането се осъществява от бюджета на Община Габрово. Подробно описание и обхват на обществената поръчка по всяка от обособените позиции е представено в Техническото задание, приложение към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган и валидни към датата на провеждане на процедурата: • лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; • лиценз / разрешение за съответния вид застраховка. Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. При сключване и изпълнение на застрахователните договори ще бъдат ползвани услугите на лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ брокер на Община Габрово, съгласно договор за възлагане. 2. Представената оферта трябва да съдържа: 2.1. Представяне на участника: 2.1.1. Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на валидни към датата на провеждане на процедурата: • лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; • лиценз / разрешение за съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такива разрешения, издадено от компетентен орган. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 2.2. Техническо предложение – по Образец № 2; 2.3. Ценова оферта – по Образец № 3; 2.4. Общи условия на участника за застраховките, обект на поръчката. 2.5. Декларация, съдържаща Списък на клоновете и/или офисите на участника на територията на гр. Габрово /свободен текст/. 2.6. Декларация за приемане условията на проекта на договор - по Образец № 5;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на подадените оферти е „икономически най-изгодна оферта”. Методиката за оценка и показателите по всяка от обособените позиции са представени подробно като приложение към настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат. Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта без варианти. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата покана. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - по всяка от обособените позиции- Срок на застраховката – според посоченото в техническото задание. СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА Офертата се представя запечатана в непрозрачен плик, надписан Оферта за обществена поръчка с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – За обособени позиции №............................../посочват се номерата на обособените позиции, за които се представя оферта/ - в срок до 16.30 ч. на 29.06.2015 г. в деловодството на Община Габрово. Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 30.06.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3, заседателна зала - ет.3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Приложения към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 - Техническо предложение; Образец 3 - Ценова оферта; Образец 4 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 5 - Декларация за приемане условията на проекта на договор; Технически спецификации/ Списъци; Методика за оценка; Проект на договор

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/06/2015