Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Академик Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Кремена Масарлиева, България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9695329

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=272.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30190000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

тиксо-ролки с етикети с надпис за „ДПУ” /Допълнителни пощенски услуги/ – 24230 бр. и - тиксо-ролки с други специализирани надписи – 1100бр

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РУ ,БРСЦ на Български пощи ЕАД и СП ИМС/Буплост

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение №1/. Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на Възложителя и трябва да съдържат: 1. Данни за участника, който прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №3/; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено; 3. Участниците следва да представят валиден сертификат отговарящ на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен; 4. Декларация от участника, че предоставените мостри отговарят на техническите изисквания, отразани в т.1 и т.4 на Възложителя съгласно Приложение 1; 5. Мостри – минимум по 1 (един) брой мостри от тиксо-ролка с цветен печат от предишни производства за технологични проби – отговарящи на изискванията посочени в Приложение1. Мострата/ите да се представят в отделен плик, като за предаването им се състави приемо-предавателен протокол; 6. Подписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 6/; 7. Техническо предложение - изготвено съгласно образеца на техническо предложение /Приложение 4/; 8. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №5/; 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договора съгласно образец на декларация/Приложение 7/; Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, в 10:00 часа на първия работен ден, следващ деня , определен за краен срок за приемането на офертите.Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2015