Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Жулиета Владимирова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493364, E-mail: J.Vladimirova@bgpost.bg, Факс: 02 9493234

Място/места за контакт: Български пощи ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oбособена позиция №1 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище; Обособена позиция №2 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико търново, РСЦ Горна оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово; Обособена позиция №3 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен и ОПС Ямбол; Обособена позиция №4 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали; Обособена позиция №5 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана; Обособена позиция №6 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС София-град, ОПС София-област, ОПСПерник, ОПСБлагоевград, ОПС Кюстендил и ЦУ; Обособена позиция №7 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БРСЦ; Обособена позиция №8 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БФН. Абонаментното обслужване и ремонт на климатични инсталации включва преглед на техническото състояние и отстраняване на възникнали аварии по заявка на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обособена позиция №1 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище - финансов ресурс 10 000лв. без ДДС от които: 3000 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 7 000лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №2 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико търново, РСЦ Горна оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово - финансов ресурс 8 300лв. без ДДС от които: 2 500 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 5 800 лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №3 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен и ОПС Ямбол - финансов ресурс 11 000лв. без ДДС от които: 3 500 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 7 500лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №4 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали - финансов ресурс 7 250лв. без ДДС от които: 2 500 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 4 750лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №5 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана - финансов ресурс 4 000лв. без ДДС от които: 2 000 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 2 000лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №6 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС София-град, ОПС София-област, ОПС Перник, ОПС Благоевград, ОПС Кюстендил и ЦУ - финансов ресурс 7 852 лв. без ДДС от които:4 000 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 3 852 лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №7 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БРСЦ - финансов ресурс 6 820лв. без ДДС от които: 2 000 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 4 820 лв. без ДДС за ремонт; Обособена позиция №8 - абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БФН - финансов ресурс 6 000лв. без ДДС от които: 2 000 лв. без ДДС за абонаментно обслужване и 4 000лв. без ДДС за ремонт.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61222 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България, съгласно Техническа спецификация на възложителя ( Приложение № 1), за съответната обособена позиция;

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник може да участва с предложение и за осемте обособени позиции. Всеки участник трябва да посочи необходимия (според него) брой подизпълнители, с които ще изпълнява поръчката по всички градове и села в областите, изброени в седемте региона. При постъпила от Възложителя заявка за авария, Изпълнителят е длъжен да извърши следните дейности: - в срок от 2 /два/ до 4 /четири/ часа от получаване на заявката, да изпрати сервизна група, която на място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни части); - Документ за правоспособност (сертификат) за монтаж на хладилни и климатични инсталации и поддръжката им, издаден от Българска Браншова Камара – Машиностроене. Абонаментното обслужване на климатиците и климатичните инсталации включва: 1. Преглед на техническото състояние който включва следните дейности: • Посещение на място от сервизния екип; • Проверка на наличие на механични повреди; • Проверка и почистване на въздушните филтри или подмяна при необходимост; • Проверка целостта на електрически и тръбни връзки; • Дозареждане на инсталацията с фреон при необходимост, като фреонът се заплаща допълнително; • Проверка на правилното функциониране на автоматиката; • Контрол за наличие на вибрации и шум над допустимите норми; • Проверка чистотата на вътрешен топлообменник; • Оглед и проверка чистотата на външен топлообменник; • Включване в режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система; • Включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система; • Попълване на индивидуални протоколи за извършения преглед на всяка климатична система, като при нужда от ремонтни дейности се предлага количествена сметка (оферта) за отстраняването на повредите. В протоколите да се посочи населеното място, пощенската станция и точната марка и модел на климатика или климатичната система. Посещението на екипите, както и извършването на прегледа е включено в абонаментната цена. Профилактика на климатици и климатични инсталации се извършва след подадена заявка в писмена форма от Възложителя. 2. Отстраняване на възникнала авария по заявка от Възложителя, време за реакция и срок за отстраняване При постъпила от Възложителя заявка за авария, Изпълнителят е длъжен да извърши следните дейности: - в срок от 2 /два/ до 4 /четири/ часа от получаване на заявката, да изпрати сервизна група, която на място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни части); - да предложи на възложителя начин за отстраняване на аварията, кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне на писмена оферта за одобрение от Възложителя; - да изпълни качествено и в срок одобрените дейности от Възложителя. Допълнителни дейности по абанаментното обслужване и ремонта се извършват в зависимост от необходимостта за всеки различен агрегат и не са включени в абонаментна цена. Те са следните: • Смяна на компресор; • Смяна на електронен блок; • Демонтаж разглобяване, измиване сглобяване и монтаж на вътрешно климатично тяло; • Демонтаж, измиване и монтаж на външно климатично тяло. Тези дейности ще се извършват след представяне на оферта от Изпълнителя и одобряване на същата от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена за еднократно абонаментно обслужване,тежест=80% Предложена цена за допълнителни дейности, тежест=20%, съгласно приожена към Техническата спецификация на Въъзложителя оценка за класиране на офертите;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се отварят на публично заседание на комисията при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, в 11:00 ч. на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите, в сградата на Центално управление на Български пощи ЕАД- гр.София, ул.Академик Стефан Младенов 1, бл.31; При сключване на договора за изпълнение на поръчката, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5 /пет/ % от общата цена за изпълнение на договора;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/06/2015