BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Басейнова дирекция Дунавски район, ул. Чаталджа 60, За: Весела Згуровска; Веселин Монев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: Басейнова дирекция Дунавски район

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-izgotviane-na-dokumentaciia-za-soz-na-vodovzemnite-saorajeniia-za-mv-za-mn-31-kazichene-ravno-pole-i-mn-77-sofiia-kniajevo-/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води и по водоносни хоризонти за МН № 31 ”Казичене - Равно поле” – Област София и Софийска област, Столична община и община Елин Пелин, с. Казичене и с. Равно поле, и изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води за МН № 77 ”София – Княжево” – област София,при използване на данните от доклад с предмет: "Изготвяне на хидрогеоложки доклади за оценка на експлоатационните ресурси на находища на минерални води – изключителна държавна собственост № 31 от Приложение № 2 на Закона за водите - “Казичене – Равно поле“ и № 77 от Приложение № 2 на Закона за водите – «София – Княжево», изготвен с Договор № 195/01.09.2014 г.”, което включва най - общо следните дейности: извършване на контролни измервания ; изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения по водоносни хоризонти на находище на минерална вода “Казичене – Равно поле” (без пояс І на сондаж № 11в) и изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водовземните съоръжения на минерална вода на находище “София - Княжево” (без КЕИ „Клисурска баня“ и без пояс І на сондаж «Книжна фабрика»), в това число:1. Заснемане и нанасяне на водовземните съоръжения в имота/тите върху извадка от КВС, КК или план за регулация,2.Нанесените граници на пояс І, ІІ и ІІІ на СОЗ върху извадка от КВС, КК или план за регулация, заверени от компетентния орган,3. Нанесените граници на пояс І на СОЗ върху извадка от КВС, КК или план за регулация, заверени от компетентния орган,4. Списък на собствениците, попадащи в СОЗ, заверен от компетентните органи,5. Проект на ограда на пояс І на СОЗ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71351910

Описание:

Геоложки услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

От Изпълнителя се изисква изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води и по водоносни хоризонти за МН № 31 ”Казичене - Равно поле” – Област София и Софийска област, Столична община и община Елин Пелин, с. Казичене и с. Равно поле, и изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води за МН № 77 ”София – Княжево” – област София”, при използване на данните от доклад с предмет: "Изготвяне на хидрогеоложки доклади за оценка на експлоатационните ресурси на находища на минерални води – изключителна държавна собственост № 31 от Приложение № 2 на Закона за водите - “Казичене – Равно поле“ и № 77 от Приложение № 2 на Закона за водите – «София – Княжево», изготвен с Договор № 195/01.09.2014 г.”. Да извърши следните дейности: 1.1. Извършване на контролни измервания • Вземане на водни проби за анализ на водата на всяко водовземно съоръжение на находище «Казичене – Равно поле» и находище «София - Княжево» с обхват и съдържание на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1.2. Изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения по водоносни хоризонти на находище на минерална вода “Казичене – Равно поле” (без пояс І на сондаж № 11в) при използване на данните от доклад с предмет "Изготвяне на хидрогеоложки доклади за оценка на експлоатационните ресурси на находища на минерални води – изключителна държавна собственост № 31 от Приложение № 2 на Закона за водите - “Казичене – Равно поле“ и № 77 от Приложение № 2 на Закона за водите – «София – Княжево», изготвен с Договор № 195/01.09.2014 г.”, и Заповед за утвърждаване на експлоатационни ресурси /ЕР/ № № РД-75/03.02.2015 г. Проектът да бъде изготвен съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питей-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Село Казичене, община Столична – с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област – всички водовземни съоръжения от находището на минерални води Казичене –Равно поле.;2. Град София, кв.Княжево, общ.Столична - всички водовземни съоръжения от находището на минерални води „София – Княжево“

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – в официален превод. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват договор помежду си, който се прилага към офертата под формата на копие. Договорът следва да съдържа минимум клаузи, които гарантират,че: всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат лице, което ще представлява Участника при изпълнение на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението след подаване на офертата, както и от договора следва да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществена поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай че той не е посочен вдоговора. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след изтичане на крайния срок за подаване на офертата. При участие на обединения,които не са юридически лица, критериите се прилагат към обединението участник,а не към всяко от лицата, включени в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие необходимо за изпълнение на поръчката,съгл. изискванията на техническите спецификации.;Изисквания към изпълнителя-да има опит в изпълнението на поне една успешно изпълнена услуга, която е била еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата/* Под „успешно изпълнена услуга” се разбира: услуга, за която има одобрен финален доклад или друг равностоен документ.* Под “сходна услуга” се разбира: услуга, включваща изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на подземни води. Изисквания към експертите-да бъдат включени най-малко трима ключови експерта, от които двама да притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността „хидрогеология” и един ключов експерт, който притежава професионална квалификация "магистър" по специалността „геодезия”. Експертите следва да притежават общ професионален опит 5 год. и да са участвали в подготовката на поне на един проект в областта на оразмеряване и определяне на СОЗ на минерални и/или подземни води.;При изпълнение на поръчката. В екипа по изпълнение на поръчката могат да бъдат включени достатъчен брой неключови експерти и технически лица, предвид кратките срокове за изпълнение на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква задължителното участие на неключови експерти и/или технически лица в екипа по изпълнение на поръчката.При изпълнение на поръчката, Изпълнителя трябва да се съобразява с изискванията на Възложителя за изготвяне на проектите и приложенията към тях, като при констатирани забележки от страна на Възложителя, те се отстраняват за сметка на Изпълнителя.;Форма на представяне на резултатите от изпълнението:Проекти за оразмеряване и определяне на СОЗ за посочените находища, включващ дейностите по всички точки от поръчката; изпълнението да бъде представено в 5 еднообразни екземпляра на хартиен и в пет еднообразни екземпляра магнитен носител на български език, със съответните приложения.Участника представя следните документи за участие:данни за лицето,което прави предложението;списък на документите и информацията,съдържаща се в офертата;декларация за участие на подизпълнител;декларация за съгласие на подизпълнител;техническо предложение;ценово предложение;кратко представяне на участника;списък по чл.51,ал.1,т.1 ЗОП;декларация за техническо оборудване списък–декларация на експертите автобиография;декларация за разположение на експерт;декларация за приемане условията в проекта на договора;образец на банкова гаранция изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в деловодството на Басейнова дирекция "Дунавски район" с адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" 60, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, в общ запечатан непрозрачен плик с посочени върху него: името на поръчката, името на участника; адреса за кореспонденция; телефон; по възможност факс и електронна поща от участника или от упълномощен от него представител, лично, с куриерска служба или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват всички участници или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване, други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето. Място, дата и час на отваряне на офертите: Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" 60, заседателна зала, на 26.06.2015г.в 11:00 часа.Възложителя поставя изискаване за гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2015