Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Р.Чолакова, инж. Р.Димитрова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 055710; 0884 280911, E-mail: bdz_passengers@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Енергийна ефективност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-vuglishta-cherni-tip-d-klas-50-80-za-parni-lokomotivi-4099.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на въглища, черни, тип D, клас 50-80, за парни локомотиви”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000

Описание:

Твърди горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на въглища, черни, тип D, клас 50-80, за парни локомотиви”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП. Офертата да съдържа: 1. Данни за участника - образец Пр.№1. 2.Техническо предложение - образец Пр.№2, в съответствие с Техническата спецификация, съдържащо: 2.1.Срок и място на доставка - доставката се извършва до 5 /пет/ дни след получаване на заявка от Възложителя след сключване на договора.Предаването и приемането на доставката се осъществява както следва: гр. София 1202, ул. „Заводска” №1; гр. Горна Оряховица 5120, ул. „Съединение” №46; гр. Септември 4490, ул. „Любен Каравелов” №2Б. 2.2. Условия и срок на плащане:Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30/тридесет/ дни след доставката, след представяне от наша страна на необходимите документи - оригинална фактура, сертификат за качество и приемо-предавателен протокол. 2.3. За доказване съответствието с Техническата спецификация на Възложителя участникът прилага: 2.3.1.Протокол от изпитване за съответствие на предлаганите черни въглища тип „D” съгласно Техническите изисквания на Възложителя. Протоколът да бъде издаден от акредитирана лаборатория в РБългария или друга акредитирана лаборатория на на територията на Европейския съюз. 2.3.2.Образец на сертификат за качество, от производителя на черните въглища тип „D”, /копие заверено от участника/, в който да е отразено: наименование на фирмата производител; наименование на продукта; резултати от лабораторните изпитвания; подпис на ръководителя на лабораторията; 3.Декларация от участника, че е производител, когато участникът не е производител, да представи оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 год. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./ 4.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 5. Предлагана цена, както и обща стойност, в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта - Пр.№3. 4.Други изисквания: 4.1.Когато офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 4.2.Предвид на това, че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена", при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията, в присъствието на участниците. 4.3.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Пр №5.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - 1.Срок и място за получаване на оферти: 1.1. Срок - 25.06.2015 год. 1.2.Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" №3 Оферта за„Доставка на въглища, черни, тип D, клас 50-80, за парни локомотиви”,точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 2.Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 26.06.2015 г от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 3.Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 3.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал ; 3.2. Гаранция за изпълнение на договора - представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал, или парична сума внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод на български език. Приложения към публичната покана : Техническа спецификация за доставка на въглища, черни, тип "D"; Приложение № 1 - Административни данни за участника; Приложение № 2 - Образец на техническо предложение; Приложение № 3 - Образец на ценова оферта; Приложение № 4 - Проект на договор; Приложение № 5- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2015