Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул.България №32, За: Грозденка Дюлгерова, Милена Янева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74331, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74331

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308, стая 316

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/osiguryavane-na-informacziya-i-publichnost-po-proekt-%E2%80%9Estariyat-mostmost-mezhdu-pokoleniyata%E2%80%9D/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на информация и публичност по проект „Старият мост:мост между поколенията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000, 22150000, 79952000, 72400000

Описание:

Публикации
Брошури
Услуги, свързани с организирането на събития
Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Отпечатване на публикации - Национална медия – 1бр.; Отпечатване на публикации - Регионални медии – 2бр; Отпечатване на публикации - Местни медии-3бр.; Публикации - Електронни издания -2 бр.; Печатни материали (информационна брошура по проекта) – 2000 бр; Други материали за информиране и публичност - Рекламна брошура на моста – 4000 бр.; Дизайн на лого на моста – 1бр.; Информиране и публичност за конференции - стартираща и заключителна пресконференция : Наем зала – 2бр.; осигуряване на озвучаване, екран и мултимедия – 2 бр.; Кетъринг и кафе пауза за мин 30 човека – 2 бр.; Изработка дизайн и печат на рекламни и информационни материали - 30к-та /папки, презентация, химикал, флаш памет/-2 бр.; Изработване и изпращане на покани до участниците, изготвяне на сценарий, организация и логистика на събитията и медийно привличане – 2бр.; Модератор- 2бр.; Информационни табели и билбордове: Временен билборд по време на изпълнение на СМР и КРР- 2 бр.; Постоянна табела след приключване на проекта – 1 бр.; Табела за офиса на проекта – 1 бр.; Сайт по проекта – 1 бр. Максималната стойност на поръчката е 23 430,84 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин и тридесет лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС и 28 117 лв.(двадесет и осем хиляди сто и седемнадесет лева) с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28117 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Организиране и провеждане на откриваща пресконференция - 1 брой .Изпълнителят следва да осигури цялостна организация и логистика на мероприятието;1.2. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция - 1 брой Изпълнителят следва да осигури цялостна организация и логистика на мероприятието;1.3. Публикации в пресата – 8 бр. платени публикации:Една в национална медия,Две в регионални медии ;Три в местни медии ; Две в електронни издания;1.4. Печат на материали - информационна брошура по проекта - 2000 броя.Размер формат А4 с 1 сгъвка, хартия 300 гр. ХромГланц, пълноцветно 4х4 двустранно. Информационната брошура, в тираж 2000 броя, ще съдържа основна информация за проекта, неговите цели и дейности, както и всякаква релевантна информация. Целта е да се повиши обществената осведоменост по отношение на изпълнявания проект;1.5 Други материали за информиране и публичност - Рекламна брошура на моста – общо 4000 броя - 2000 броя на български език и 2000 броя на английски език.Размер формат А4 с 1 сгъвка, хартия 300 гр. ХромГланц , пълноцветно двустранно 4х4, с топъл печат и преге;1.6 Дизайн на лого на моста.Логото трябва да бъде възможно най-опростено, но да съдържа в себе си символиката на старият мост и ще служи за идентификация и утвърждаване. Логото трябва да е лесно за разпознаване и запомняне от гражданите. Също така трябва да се възпроизвежда лесно и върху различни по големина рекламни материали – от фирмени химикалки и визитки до знамена и билборди. Поради тези причини е препоръчително да се използват оптимален брой цветове и символи с по-опростена форма, което е и важен фактор за разпознаваема и запомняща се идентичност и поддържане на високо качество при всички рекламни и информационни материали. Логото задължително трябва да изглежда добре в черно и бяло, сиво и в два цвята;1.7. Временен билборд по време на изпълнение на СМР и КРР – 2 броя.Изпълнителят трябва да включи в цената си изготвяне на дизайн, печат, изработка, доставка/транспорт, монтаж и демонтаж на 2 временни билборда по време на изпълнение на СМР и КРР - изработка и монтаж на стоманена конструкция с габаритни размери 180/140 см.; пълноцветен печат върху студо, слъце и ветроустойчиво ПВЦ фолио от висок клас+форекс.Изпълнителят трябва да включи в цената си и изработка и монтаж на стоманен крак с бетонов фундамент и габаритни размери 180 см /като допълнително да бъдат предвидени 50-80 см, вкопани в земята/ ИЛИ според спецификата на мястото за монтаж. Стоманеният крак трябва да бъде устойчив на атмосферни влияния;1.8. Изготвянето на информационна табела с размери 200/150 см с обозначенията на проекта – 1 брой.Изпълнителят трябва да включи в цената си изготвяне на дизайн, изработка, доставка и монтаж на постоянна табела след приключване на проекта - изработка и монтаж на стоманена конструкция с габаритни размери 200/150 см.; пълноцветен печат върху студо, слъце и ветроустойчиво ПВЦ фолио от висок клас + форекс; с материали устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия. Изпълнителят трябва да включи в цената си и изработка и монтаж на стоманен крак с бетонов фундамент и габаритни размери 150-200 см /като допълнително да бъдат предвидени 50-80 см, вкопани в земята/ ИЛИ според спецификата на мястото за монтаж. Стоманеният крак трябва да бъде устойчив на атмосферни влияния;1.9.Табела за офиса на проекта – 1 бр.Изпълнителят трябва да включи в цената си изготвяне на дизайн, изработка, доставка и монтаж на табела за офиса на проекта с примерен размер 50/70 форекс 5мм, фолио с ламинат, пълноцветен печат;1.10.Създаване и поддръжка на уебсайт на проекта.На уебсайта на проекта регулярно ще се качва информация за хода на проекта на български и на английски език. В сайта ще бъдат публикувани данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт. В техническото задание са посочени подробно изискванията за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участникът(сумарно обединението) да има изпълнени минимум две услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните три години(считано от крайната дата за подаване на офертата). Под „сходни/еднакви” с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по организиране и провеждане на събития- конференции,и/или кръгли маси, семинари, и/или и/или обучения, реализирането на регионални и/или национални информационни кампании и/или подготовката и отпечатването на информационни и рекламни материали. Услугите следва да са изпълнени и приключени през последните 3 г., считано от крайния срок за подаване на офертата. ТОВА СЕ ДОКАЗВА СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:Декларация - списък на услугите (Приложение №2), еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (считано от крайната дата за подаване на оферта), с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, а именно: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга;2. Участникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и при необходимост - неключови), за да осигури изпълнението на дейностите по обществената поръчка Екипът следва да включва минимум следните експерти: Ключов Експерт 1: "Ръководител екип" - осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка.С висше образование в областта на икономика, и/или връзки с обществеността, и/или маркетинг, и/или публична администрация, и/или журналистика или друга еквив. специалност.Професионален опит- най-малко 3 г. в сферата на връзките с обществеността и/или маркетинга и/или рекламата;опит като ръководител на екип в организирането на публични събития;Ключов Експерт 2: „Експерт връзки с обществеността“ –висше образование в областта на връзки с обществеността, и/или журналистика, и/или маркетинг, или друга еквив. специалност; професионален опит минимум 3 г.; опит в организирането и провеждането на минимум едно събитие свързано с провеждане на национални и/или регионални информационни кампании, и/или реклама и/или медии и връзки с обществеността и/или в организирането и провеждането на регионални и/или национални прояви;Ключов Експерт 3: „Графично оформление и предпечат“ - висше образование; професионален опит най-малко 3 г.; минимум 1 г. опит в областта на графичния дизайн и предпечатната подготовка или участие в най-малко 2 (два) договора/проекта, свързани с дизайна, предпечат и производство на информационни и рекламни материали;Ключов Експерт 4: Организатор на публични събития - висше образование, в областта на социални, стопански и правни науки; минимум три год. опит в организирането на събития и/или участие в изпълнението на поне 2(два) договора/проекта, включващи дейности по организация на семинари, и/или пресконференции, и/или конференции и/или други публични събития; Ключов Експерт 5–Уеб дизайнер- висше образование, с минимум 2/две/ год. опит в в изготвянето и поддържането на уебсайтове. ТОВА СЕ ДОКАЗВА СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:декларация –списък по образец (Приложение №3),съдържаща минимум изисканите от възложителя експерти за изпълнение на обществената поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и проф. опит на ключ. експерти, които ще отговарят за извършването на услугата. Всяко лице, включено в справката-декларация подписва Декларация за разположение за изпълнение на поръчката (Приложение №5).Офертите се подават в стая 302 на ОбА Свиленград или на адрес:гр.Свиленград, бул.България №32, стая 302. Офертите ще бъдат разглеждани на 25.06.2015 год. от 9:00 ч в малката заседателна зала на ОбА Свиленград. Пълен електронен достъп до указанията и приложенията за участие може да бъде намерен на Профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/osiguryavane-na-informacziya-i-publichnost-po-proekt-%E2%80%9Estariyat-mostmost-mezhdu-pokoleniyata%E2%80%9D/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2015