Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. Беломорска 44Б, За: Цветана Метаксинова - Главен експерт Обществени поръчки, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/op/?type=1&ID=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на Инвестиционен проект за обект: „Водоснабдяване на град Чепеларе от КК „Пампорово“ – Рехабилитация на довеждащ водопровод до водоем „Висока зона“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на 1 бр. инвестиционен проект на довеждащ водопровод

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците трябва да са изпълнили през последните три години, минимум 3 (три) договора за Извършване на проектантски услуги по изготвяне технически и/или работни проекти за проектиране на обществени обекти. Договорите се описват в приложеният образец. Вписва се дата, срок на изпълнение, възложител, стойност. Като доказателство за извършената услуга Възложителя ще приеме Референции и/или Препоръки за добро изпълнение от предишни Възложители 2. Екипът от технически лица - експерти на Участниците трябва да включва най- малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: • Инженер по ВиК – с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или приравнена такава, притежаващ пълна проектантска правоспособност от КИИП, с минимум 8 (осем) години професионален опит; • Инженер по Геодезия – с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или приравнена такава, притежаващ пълна проектантска правоспособност от КИИП, с минимум 3 (три) години професионален опит; • Инженер - Конструктор – с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или приравнена такава, притежаващ пълна проектантска правоспособност от КИИП, с минимум 3 (три) години професионален опит; • Инженер по Пътно строителство – с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или приравнена такава, притежаващ пълна проектантска правоспособност от КИИП, с минимум 3 (три) години професионален опит. 3. Валидна застраховка „Професионална отговорност”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническо предложение – К1 - 40 точки 2. Срок за изпълнение – К2 - 30 точки 3. Ценово предложение – К3 - 30 точки Поради техническа невъзможност за публикуване на цялата методика за оценка в образеца на публичната покана същата може да бъде намерена на следния интернет адрес:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2015 г. от 09:00 ч. в стая 13 в сградата на общинската администрация, ул. „Беломорска” № 44Б. Образците на документи ще бъдат пубикувани в "профила на купувача". При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. При оценка на офертите, комисията по своя преценка може да приложи разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2015