Версия за печат

BG-с. Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, За: инж. Цвета Попова, Република България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва изпълнение на неотложни възстановителни работи на мост при о.т. 160 – о.т. 161 и на мост при о.т. 117 – о.т. 217 над р. „Мирковска“, с. Мирково. Работите за възстановявяне на мост при о.т. 160 – о.т. 161 включват почистване на коритото на реката преди и след моста, заскаляване на дъното на реката, изграждане на защитни подпорни стени. Работите за възстановявяне на мост при при о.т. 117 – о.т. 217 включват почистване на коритото на реката преди и след моста, заскаляване на дъното на реката, изграждане на защитни подпорни стени, възстановяване на парапет и на асфалтобетонова настилка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45221111

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изпълнение на неотложни възстановителни работи на мост при о.т. 160 – о.т. 161 и на мост при о.т. 117 – о.т. 217 над р. „Мирковска“, с. Мирково. Видовете работи и количества са подробно описани в Количестваната сметка, приложение към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

95693 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с Мирково, област Софийска

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта не може да подаде участник и неговата оферта ще бъде отстранена в следните случаи: а) участник по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; б) който е свързано лице и/или свързано предприятие с друг участник по смисъла на § 1,т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП; в) който е външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП или в противен случай, документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участники. Участникът доказва съответствие с Декларация по чл. 47, ал. 9, от лицата по чл. 47, ал. 4 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 11) и Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 12). Участникът/подизпълнителят/всеки член на обединение, който ще изпълнява строителство (съобразно разпределението на работите в споразумението за обединение) трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от втора група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, четвърта категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а” от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Участникът доказва съответствие с представяне на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България за изпълнение на строежи от втора група, четвърта категория (или по-висока категория) ведно с валиден талон. За изпълнение на поръчката участникът трябва да осигури експерти, назначени на трудов или граждански договор лица, с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация, за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на обекта на поръчката. За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да осигури: а) Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да има завършено висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект” или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника", или еквивалентно в случай, че лицето е завършило образованието си в чуждестранно училище; - да има минимум 3 (три) години професионален опит в областта на строителството и опит в изпълнението на длъжност „технически ръководител“ друга ръководна позиция по смисъла на чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна чужда норма. б) експерт - длъжностно лице по чл. 24 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да има висше образование от област „Технически науки“ и успешно завършен курс за здравословни и безопасни условия на труд; - да има професионални познания и техническа компетентност/квалификация в областта на безопасността и здравето при работа в строителството; - да има най-малко 3 (три) години професионален опит и опит като длъжностно лице по чл. 24 от ЗБУТ в строителството. Изискванията към експертите се доказват с представяне на Списък на експертите, ангажирани за изпълнение на поръчката (Образец № 6), придружен от професионална автобиография на всяко от лицата и документи, доказващи посочените в списъка обстоятелства – дипломи, удостоверения, договори и други доказателства за образование, квалификация, опит и правоотношение. Участник може да използва ресурсите на трети физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. Прод. в доп. информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели при следната относителна тежест и максимална оценка за определяне на комплексната оценка: а) Показател 1. „Техническо предложение” - Тп, с относително тегло 60 (шестдесет) процента и максимална оценка 60 (шестдесет) точки; б) Показател 2. „Предлагана цена”-Цп, с относително тегло 40 (четиридесет) процента и максимална оценка 40 (четиридесет) точки. Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя сума на оценките по отделните показатели /Ко=Тп+Цп/. Максималната обща оценка е 100 т. 2. Методика за оценка на офертите Комисията извършва оценка на офертите по всеки от показателите както следва: а) Оценката по показателя „Техническо предложение”-Тп се извършва като мотивирана оценка на комисията, с прилагане на оценителната скала, с максимална оценка 60 (шестдесет) точки; б) Оценката по показателя „Предлагана цена”-Цп се извършва като най-ниската обща предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена без включен ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет). Цп=(Цмин./Цуч.)х40, където Цмин. е най-ниската предложена цена, Цуч. е цената на оценявания участник. Комисията извършва оценка по показателя „Техническо предложение” на офертата, по следния начин: а) Максимална оценка 60 (шестдесет) точки получава оферта, която съдържа информация и обосновка (когато се изисква) относно изискваното от възложителя съдържание на офертата, както и всяко едно от следните обстоятелства: •В техническото предложение на участника се съдържат ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички работи, в съответствие с техническата спецификация и количествената сметка; ставена е детайлна информация и мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; •Всички работи, включени в предмета на поръчката, са обезпечени с ресурси (персонал, материали, механизация и оборудване), като разпределението им е обосновано и е съобразено с предложения срок за изпълнение; •Налице е пълно съответствие между предложените организация на работите, последователност и ресурси за изпълнение на поръчката и представените графици; •Предложените мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съответстват на предмета на поръчката; •Участникът предлага ефикасен вътрешен контрол, който съответства на предмета на поръчката и вида на работите; •За всеки риск са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск; •Налице е съответствие между отделните приложения на техническото предложение. б) Оценка 30 (тридесет) точки получава оферта, която съдържа информация и обосновка (когато се изисква) относно изискваното от възложителя съдържание на офертата, но е налице някое от следните обстоятелства: •Участникът е посочил отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение/посочената информация е обща/ не е относима към предмета на поръчката; •Участникът е посочил видовете работи, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или предложените ресурси не съответстват на обхвата на работтите. •Налице са несъответствия между предложената технологична последователност за изпълнение на работите и представените графици; •В техническото предложение е направено описание на рисковете при изпълнение на поръчката, като са идентифицирани основните влияния, но не е направена количествена и качествена оценка на всеки риск. •Описаните процедури за контрол са неясни/несъответстват на предмета на поръчката. Продължава в "Допълнителна информация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение към изисквания за изпълнение на поръчката: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, които са в сила които са в сила в Р България, където трябва да се извърши строителството и които са приложими към него, както следва: а) за задълженията, свързани с данъци и осигуровки – в офисите на Национална агенция по приходите и на следната интернет-страница: www.nap.bg; б) за задълженията, свързани с опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури, както и на следната интернет-страница: www.moew.government.bg; в) за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика и на следната интернет-страница www.mlsp.government.bg. Всички документи, свързани с поръчката са публикувани в профила на купувача - www.mirkovo.bg. Продължение от "Показатели за оценка на офертите": в) Оценка 1 (една) точка получава оферта, която съдържа неясна/непълна информация и обосновка (когато се изисква) в изискваното от възложителя съдържание на офертата/са налице паразитни текстове неотносими към предмета на поръчката, като е налице някое от следните обстоятелства: • В офертата на участника липсва описание на предложения начин за изпълнение на всички работи, съгласно спецификацията и количествените сметки/налице са паразитни текстове, съдържащи описание на работи които не са включени в предмета на поръчката; • Налице е несъответствие между предложената организация, технологичната последоватеност за изпълнение на работите и представените графици; • Предложените мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не съответстват на работите в обхвата на поръчката; • Описанието на процедурите за вътрешен контрол е неясно/не съответства на предмета на поръчката; • Описанието на рисковете и предлаганите мерки за тяхното предотвратяване /преодоляване/ управление е неясно/участникът е посочил рискове неотносими към предмета на поръчката/извън обхвата на договора и неговия контрол. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: • „Ясно“ е изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид работи и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка работи; • „Подробно“ е описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове работи и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са включени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; • „Несъществен пропуск и/или частично съответствие“ е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена косвено от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката; • „Констатирано несъответствие“ е липса на информация и/или несъответствие, които не могат да бъдат установени от други части в офертата. Ако член на комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този член е длъжен да подпише протокола с „особено мнение” и да изложи мотивите си в писмен вид и става неразделна част от протокола. Комисията може да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценката и класирането на офертите. Комисията класира офертите в низходящ ред, според получената обща оценка на офертата, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е оценена с най-голям брой точки. Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.06.2015 г., 10:00 часа, Зала №2 на ОбА Мирково, с. Мирково, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, обл. Софийска.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2015