Версия за печат

BG-Лом

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Клон - териториално поделение Лом на ДП Пристанищна инфраструктура, пл. Независимост 5, За: инж. Юлиян Филипов, Р България 3600, Лом, Тел.: 0971 68385, E-mail: j.filipov@bgports.bg, Факс: 0971 66972

Място/места за контакт: Клон - териториално поделение Лом

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=586:rehabilitaciq_orqhovo&catid=101&Itemid=198&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

145104 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Оряхово, ул. „Драгоман” № 2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние: да имат финансови възможности за изпълнението на поръчката, да са приключили на печалба предходните две финансови години 2013г. и 2014г., удостоверено с документи, заверени от кандидата. 2. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да имат необходимия опит и компетентност в изпълнението на подобни по обем и видове работи обекти, което да бъде доказано със съответните документи в офертата; 2. Да разполагат с квалифициран персонал и необходимите технически средства за изпълнение на поръчката и да приложат съответните доказателства; 3. Задължително да са вписани в Централния професионалния регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора група. 4. Всеки участник задължително трябва да представи в офертата си следните документи: 4.1. Доказателства за своя опит и компетентност в изпълнението на подобни по обем и видове работи обекти. За целта е необходимо да представят списък на изпълнени договори през последните 5 (пет) години, включващ кратко описание на обекта и конкретните видове работи, възложител, стойност и референции за добро изпълнение. В списъка да фигурират поне 3 подобни по обем и видове строителни работи обекти изпълнени през последните 5 години. За „подобни обекти” ще се отчитат само тези обекти, които са сходни по обем и съдържание на извършваните дейности и по сложност с предмета на поръчката, със стойност на СМР 145 104.62 лв. 4.2. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. 4.3. Доказателства за професионално - кадровите възможности за изпълнение на поръчката. 4.3.1. Списък на членовете на екипа, като за всеки член се посочи работата, която ще извършва при изпълнението на поръчката; 4.3.2. За всеки член на екипа копия на документи, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия Участника, както следва: - Дипломи за завършено образование - Удостоверения за професионалната квалификация и професионални справки с посочено участие в по-важни обекти и отговорностите в тях, от които да е видно, че лицето отговаря на изискванията за изпълнение на работата, която ще извършва. 4.4. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката. Списък на собствено и/или наето техническо оборудване, с което ще бъде изпълнена порчката; 4.5. Заверени копия на документ за сертификация по ISO 9001:2008 Система за управление на каческтвото с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка. 4.6. Заверено копие на документ за сертификация по OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка. 4.7. Заверено копие на документ за сертификация по ISO 14001:2004 (ЕМАS) Система за управление на околната среда с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка. 4.8. Заверено копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. 4.9. Декларация за готовност за незабавно започване на строителните работи в случай, че бъде избран за изпълнител. 4.10. Декларация на срок за отстраняване на появили се неизправности и дефекти през време на предложения гаранционен срок на обекта - декларация по образец, приложен към настоящата документация. 5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Когато участник в процедура е обединение, което не е юридическо лице, документите, по точки от 4.1. до 4.10. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите, по

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ Избраният комплексен критерий за оценка на постъпилите от участниците оферти е „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула: КО = ЦП +ТП, където: • КО - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки; • ЦП – Ценово предложение (предложена цена) – максимална тежест 60 точки; • ТП – Техническо предложение– максимална тежест 40 точки; Б. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА I. Определяне на показател – „Ценово предложение” ЦП макс. 60т. Изчислява се по следната формула: ЦП = Най-ниска цена предложена в офертите х 60 Цена предложена от участника ІІ. Определяне на показател „Техническо предложение” ТП– макс. 40 т. TП се формира като сума от оценките на два подпоказателя: ТП = ТО + СИ, където: ТО - оценка на подпоказател „Технология и организация на изпълнение”, с макс. брой точки - 30. СИ – оценка на подпоказател „Срок за изпълнение”, с макс. брой точки - 10, - Опеделяне на показател „Срок за изпълнение” СИ – макс. 10 т. Срокът за изпълнение трябва да бъде реален и да съвпада с показания в линейния график за изпълнение на поръчката. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката. Точките на останалите участници се определят по следната формула: СИ = Най-кратък срок предложен в офертите х 10 Срок предложен от участника

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са подробно описани в документацията за участие, публикувана в "Профил на купувача", раздел "Публични покани", на адрес:http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=586:rehabilitaciq_orqhovo&catid=101&Itemid=198&lang=bg Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Клон - териториално поделение Лом на адрес: гр. Лом, площад „Независимост”№5, сграда „Митница“, вход на „Деспред“ в 11:00ч. на вторият работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2015