Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3307-abonamentno-tehnichesko-obsluzhvane-na-kompyutarna-tehnika-i-periferni-ustroistva-po-obosobeni-pozitzii.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е „Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства по населени места в община „Тунджа”; Обособена позиция 2: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства в административната сграда на община „Тунджа”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30230000, 30232000

Описание:

Компютърно оборудване
Периферни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на ежемесечна профилактика на наличната компютърна и периферна техника и компютърна мрежа, включваща оглед, почистване и проверка, съгласно инструкциите за експлоатация. Поддържане в изправност и извършване на аварийни ремонтни дейности на хардуера след подаване на заявка от страна на Възложителя. Доставяне на консумативи и резервни части, като доставката на консумативите следва да се извършва в следните срокове: - по Обособена позиция 1 - за населените места на общината- до 24 /двадесет и четири/ часа; - по Обособена позиция 2 - за административната сграда на общината до 2 /два/ часа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Наличната компютърна техника и периферни устройства към момента на публикуване на публичната покана и нейното местонахождение са посочени в Приложение 1 – „Списък на компютърната техника и периферни устройства по населените места на община „Тунджа”; Приложение 2 - „Списък на компютърната техника и периферни устройства в административната сграда на община „Тунджа”

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участие в настоящата обществена поръчка може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.Участникът да притежава технически възможности и ресурси за изпълнение на поръчката.Към офертата следва да бъдат приложени следните документи:1. Административни данни за лицето по чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП /оригинал/ - Образец №1 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата /оригинал/ - Образец № 2 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. Минимални изисквания:Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите, като доказателство на извършените услуги се представя под формата на:Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.* Под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбира „услуги свързани с обслужване на компютърна техника и периферни устройства”.3. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП /оригинал/ - Образец № 3 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.Минимални изисквания:Участникът следва да разполага с минимум една материална база за обслужване на компютърна техника и периферни устройства.4. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП /оригинал/ - Образец № 4 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.5. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП /оригинал/ - Образец № 5 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. 6. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /оригинал/ - Образец № 5а /приложим за обособени позиции 1 и 2/. * Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.7. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.8. Декларация от всички членове на обединението/консорциума /оригинал/ - Образец № 6 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал/ - Oбразец № 7 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.10. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /оригинал/ - Oбразец № 8 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. 11. Техническо предложение /оригинал/ - Образец № 9 /приложим за обособена позиция 1/.12. Техническо предложение /оригинал/ - Образец № 9а /приложим за обособена позиция 2/.13. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП /оригинал/ - попълва се образец №10 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.* Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 14. Ценово предложение /оригинал/ - Образец № 11 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност за съответната позиция. В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимата прогнозна стойност то не се оценява от комисията. Всеки участник може да представи оферта за една или и за двете обособени позиции от поръчката. Лице, което участва и за двете обособени позиции представя Ценово и Техническо предложение за всяка от позициите. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият, по който ще се определи изпълнител на настоящата обществена поръчка е „икономически най – изгодна оферта”. Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са: П1"Предлагана месечна цена за абонаментно техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства" - тежест на показателя -25 % П2" Предлагана обща цена за съвместими консумативи на компютърна техника и периферни устройства" -тежест на показателя - 75 % Точни указания за определяне на оценката по всеки показател Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: П1 – Предлагана месечна цена за абонаментно техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = МЦmin /МЦсъотв х 100 Където: МЦmin - най – ниската предложена месечна цена за абонаментно обслужване; МЦсъотв – предложена месечна цена за абонаментно обслужване от съответния участник; П2 -" Предлагана обща цена за съвместими консумативи, за компютърна техника и периферни устройства". Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = ОЦmin/ ОЦсъотв х 100 Където: ОЦmin - най – ниската предложена обща цена за съвместими консумативи за компютърна техника и периферни устройства ; ОЦсъотв – предложената обща цена за съвместими консумативи за компютърна техника и периферни устройства на съответния участник. Класирането на отделните оферти ще се извършва на база най – висока комплексна оценка /КО/, като КО = П1*0,25+П2*0,75 На първо място се класира участникът, получил най-високата комплексна оценка. При равни резултати на комплексната оценка ще се взема предвид предложената от участника цена по П2, като предимство ползва участник предложил по-ниската цена. Максималната оценка на всеки от показателите е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката"...... Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 12:00ч. на 24.06.2015 г. в Деловодството на Община „Тунджа”. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, а именно: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции, както следва: посочва се наименованието на обособената позиция/и. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Всички образци и документи, съдържащи се в офертата следва да са подписани от лицето, представляващо участникът в настоящата обществена поръчка.Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. При сключване на договора определеният изпълнител представя: - документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; - декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 12:00 часа 24.06.2015г. в административната сграда на община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 24.06.2015г.от 15:00ч. в заседателната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. * Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2015