BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: доц. Кръстьо Згуровски, Република България 1700, София, Тел.: 089 4422509, E-mail: kris_snowsports@yahoo.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, каб. 414

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Изработка, доставка и монтаж на 2(два) броя подвижни метални опори за товарна въжена линия" Място на изпълнение: 5 – та единична и 6-та двойна опора от Горна отсечка на товарна въжена линия „Железница – Купена, от Междинна станция към ВУСБ Проф И.Стайков в близост до връх „Купена“ с дължина 2144м./ на действащата въжената линия за превоз на товари тип “ВИСЕН“, от с. Железница до връх „Купена“, Природен парк „Витоша”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45234200

Описание:

Въжени линии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подмяна на две дървени подпори – 5 -та еднокрака и 6 -та портална на т. 30 и 35 от второ трасе на товарна въжена линия „Железница – Купена” /от Междинна станция до ВУСБ Проф И.Стайков./ като се проектират, произведат, доставят и монтират 2 броя подвижни метални опори и се приведе товарната въжена линия в работещ безопасен режим за превоз на товари. Прогнозна стойност 42000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5 – та единична и 6-та двойна опора от Горна отсечка на товарна въжена линия „Железница – Купена, от Междинна станция към ВУСБ Проф И.Стайков в близост до връх „Купена“ с дължина 2144м./ на действащата въжената линия за превоз на товари тип “ВИСЕН“, от с. Железница до връх „Купена“, Природен парк „Витоша”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1000 /хиляда/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2015 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения по образец. 2. Декларация за валидност на офертата 3. Протокол за извършен оглед. 4. Ценова оферта по образец. 5. Техническо предложение по образец 6. Проектодоговор в три екземпляра по образец. 7. Заверено от Участника копие на валидно удостоверение за вписване в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, за дейности по поддърржане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност на товарни въжени линии. ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА В СРОК ДО 15:00 ЧАСА НА 23.06.2015 Г. ДА НАПРАВЯТ ОГЛЕД НА ТЕРЕНА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА и да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 11.00 часа на 24.06.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.30 часа на 24.06.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2015