BG-град Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики № 23, За: Иван Михайлов Томов - Управител Юлияна Иванова Рачева -юрисконсулт, РБългария 9178, град Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belferi.com/archives/390.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховка "Трудова злополука " на служителите на "Белфери"ЕООД и екипажите на моторен ферибот "Белослав" и моторен кораб "Белла" , собственост на "Белфери"ЕООД, включваща рисковете : 1.Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука . 2.Трайно намалена трудоспособност в резултат на трудова злополука . 3.Временна нетрудоспособност в резултат на трудова злополука. 4.Злополука , настъпила при или по повод изпълнение на служебни задължения при наличие на сключен трудов договор с Работодател , както и при възложена работа в интерес на Работодателя; по време на регламентирана почивка на територията на предприятието , както и до 1 час необходим за придвижване по пътя от и до работното място .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. За участие в процедурата участникът подготвя оферта , която трябва да съответства на изискванията на Възложителя. Участниците следва да предствят следните документи: 1.Списък на документацията съдържаща се в офертата , подписан от участника; 2.Оферта - следва да бъде изготвена по образец съгласно изискванията и условията за изпълнение на поръчката ; 3.Административни сведения с посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, Булстат и /или друга идентифицираща информация в съответствие със Законодателството на Държавата , в която кандидатът или участникът е установен , както и адрес , включително и електронен , за кореспонденция при провеждане на процедурата - Приложение №2; 4.Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец - Приложение №3; 5.Информация за подизпълнители ; Списъкът се включва в попълнения образец на техническата оферта -Приложение №1; 6.Нотариално заверено пълномощно на лицето , което предствлява участника в процедурата; 7.Техническо предложение - следва да бъде изготвено по образец съгласно Приложение №5 при съблюдаване изискванията на Техническата спецификация- Приложение №7 , изискванията към офертата и условията на изпълнение на поръчката ; 8.Ценово предложение (Предлагата цена ) за изпълнение на поръчката , съгласно Приложение №6; 9.Проект - договор -Приложение №8; 10.Да представи презастрахователна програма за презастраховане на плавателни съдове ; 11.Проекто застрахователни полици; 12.Да притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката , издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата - копие , заверено от участника; 13.Участниците следва да притежават клонове или офиси на територията на РБългария , която да обезпечи застрахователно събитие и за заплащане на полагащото се обезщетение за което следва да представи списък , подписан от лице с представителни функции; 14.За участие в процедурата участникът подготвя оферта , която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията ; 15.Офертата следва да бъде представена на адреса , посочен в поканата за възлагане на услугата до часа на датата , посочена в поканата като краен срок за получаване на офертите ; Подробно описани в Заповед №67/12.06.2015г. към документацията по публичната покана .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодно предложение, включващо: І. Техническа част – 10 % ІІ. Финансова част - 90 % А. Техническа част (критерии): 1. Допълнително предложени рискове – максимален брой точки – 10 т. Б. Финансова част (критерии): 1. “Застрахователна премия” – максимален брой точки -70 теглови коефициент – 70 точки 2. Участие на Възложителя в положителния финансов резултат по застраховка „Трудова злополука” -максимален брой точки – 20. ІІІ.Начин на определяне на комплексната оценка: І. За техническата част ОТ = П1 1. Показателят П1 се изчислява по следния начин: - За всеки допълнително предложен риск – по 5 точки, но не повече от 10 точки общо. ІІ. За финансовата част ОФ = П2+ П3 , където 1.Показател П2 е застрахователната премия по застраховка “ Трудова злополука” – теглови коефициент (Т2.1) – 70 т. Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: минимална предложена премия по застраховка “ Трудова злополука” П2.1 = ------------------------------------------------------------------------------------------------ х Т2.1 предложена от участника премия по застраховка „Трудова злополука” 2.Показател П3 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели: П3 = (П3.1)+ (П3.2)+ (П3.3) Подпоказател П3 се образува от следния сбор точки: (П3.1.) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Трудова злополука” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т3.1) – 10 точки; П3.1 = предложено от участника участие в ПФР х Т3.1 максимален размер участие в ПФР предложен от участник (П3.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Трудова злополука” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т3.2) – 6 точки; П3.2 = предложено от участника участие в ПФР х Т3.2 максимален размер участие в ПФР предложен от участник (П3.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Трудова злополука” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т3.3) – 4 точки; П3.3 = предложено от участника участие в ПФР х Т3.3 максимален размер участие в ПФР предложен от участник Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките от показателите. Ккомпл. = П1+ П2 + П3 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изпълнение на застрахователния договор ще бъдат ползвани услуги на "Адмирал Иншурънс брокер"ООД -лицензиран застрахователен брокер в качеството му на обслужващ брокер на "Белфери"ЕООД , съгласно Договор за възлагане от 08.05.2015г. "Белфери"ЕООД предоставя пълен достъп по електронен път до допълнителна документация на следния интернет адрес:www.belferi.com-Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2015