BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Мая Тодорова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 320, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/330/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на престоя на участниците в летен фестивал „Сцена на вековете” в град Велико Търново чрез хотелско настаняване за периода 22.07.2015 - 02.08.2015 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на поръчката се включва хотелско настаняване на участниците в летен фестивал „Сцена на вековете”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осигуряването на престоя на участниците в летния фестивал "Сцена на вековете" се извършва чрез хотелско настаняване на същите за периода 22.07.2015 г. - 02.08.2015 г. При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдават действащото в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на поръчката. Договорът се сключва във връзка с провеждането на летен фестивал „Сцена на вековете” в град Велико Търново (24.07.2015 г. до 01.08.2015 г.) за периода 22.07.2015 - 02.08.2015 г. Участниците да разполагат с минимум 60 стаи за настаняването на участниците и придружаващия ги персонал; Участниците да разполагат с минимум 1 зала с включено озвучаване и с капацитет мин. 200 души за репетиции и с охраняем паркинг за автобуси и леки автомобили, с капацитет за поне 5 автобуса; Участниците да разполагат с Удостоверение за категоризация на съответните обекти - минимум 3 (три) звезди. Прогнозната стойност на поръчката е 20 000.00 (двадесет хиляди) лева без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 23.06.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 24.06.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение, съгласно образец; 3. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Декларация за технически възможности (съгласно образец). Минимално изискване: Участниците да разполагат с минимум 60 стаи за настаняването на участниците и придружаващия ги персонал; Участниците да разполагат с минимум 1 зала с включено озвучаване и с капацитет мин. 200 души за репетиции и с охраняем паркинг за автобуси и леки автомобили, с капацитет за поне 5 автобуса; 5. Заверено копие на Удостоверение за категоризация на съответните обекти. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 7. Ценовото предложение, съгласно образец, съдържащо цена за нощувка в единична и в двойна стая и общо предлагано възнаграждение; - Срок за плащане на поръчката - до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактура; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2015