Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна каса / НЗОК /, чрез Районна Здравноосигурителна каса / РЗОК / Видин, Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2, За: Елеонора Цолова Микова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Място/места за контакт: Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/458.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/458.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт и укрепване на фасадна облицовка, включващ: 1. детайлен оглед и установяване на дефектите на фасадни облицовъчни плочи – обща площ за проверка 600 кв. м; 2. демонтаж почистване и повторно залепяне на отлепени плочи и укрепване (с дюбели), където е необходимо – около 30% от общата площ; 3. доставка и монтаж на липсващи фасадни плочи (врачански варовик) – обща площ около 10 % от общата площ; 4 Боядисване с фасадна боя на подпрозоречен надпрозоречен камък (хоризонтален фриз под и над прозореца)* – обща площ 696 л. м. *С цвят по избор на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Видин, сградата на РЗОК

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър (ЦПРС) на строителя за изпълнението на строежи от първа група, 5-та категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно закона за камарата на строителите, обн. ДВ бр. 108 от 29.12.2008г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава, страна по споразумението за европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи втора категория.(чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите). 1.Декларация (в свободен текст), че участникът е вписан в ЦПРС за минимум видовете строителни и монтажни работи, посочени в настоящите Технически изисквания и указания за офериране; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO9001-2008;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/458 Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Срок на валидност на предложението е 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на подаване на офертите. Предложения се приемат всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК-Видин, на адрес гр.Видин,бул.Панония – 2, стая 106 с краен срок 22.06.2015г. Важи датата на пощенското клеймо.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2015