Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/733.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текущ ремонт- изкърпване на вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване на работни, сервизни и общи помещения, и изолиране на архивохранилище в сутерена под цветарника на сградата на РЗОК- Разград.Срокът на изпълнение на поръчката е 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на РЗОК гр. Разград, бул. ”България” №36.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонтно - строителни работи в сутерена на сградата на РЗОК Разград съобразно изисквания, описани както следва: 1.1. Изкърпване на вътрешна мазилка, шпакловка, боядисване на работни, сервизни и общи помещения: -Изстъргване стари слоеве – 80 м.; -Изкърпване с гипс – 80 м.; -Направа гипсова шпакловка - 60 м.; -Грундиране с готов грунд - 80 м.; -Боядисване с бял латекс /двукратно/- 750 м.; - Боядисване с цветен латекс/двукратно/ - 250 м.; 1.2. Изолиране на архивохранилище в сутерена под цветарника на сградата на РЗОК- Разград /КЛОЦ/: -Ръчен изкоп, натоварване и транспорт – 10 куб.м.; -Изхвърляне строителните отпадъци на депо – 10 куб.м.; -Циментова замазка - 12 м.; -Доставка и полагане бетон Б-15 - 6 куб.м.; -Грундиране с асфалтов грунд - 18 м.; -Двупластова хидроизолация - 18 м.; -Монтаж на отточни тръби – 4 бр.; -Доставка дренажен материал – 4 куб.м.; -Обратно засипване с пръст – 5 куб.м.; 2.Изпълнението на поръчката ще се осъществява и в рамките на работното време на РЗОК - Разград, като изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. 3. Изпълнителят се задължава през време на ремонтно-строителните работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части. 4.Качество на извършваните ремонтно -строителни работи. Вложените материали и консумативи, следва да бъдат в съответствие по БДС (респективно европейските стандарти). 5.Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 6.Изпълнителят носи отговорност за нужното количество вложени материали и качеството им. 7.При приключване на ремонтните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на Възложителя /Образец № 1 към договора/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На оценяване и класиране подлежат офертите само на участниците, които отговарят на изискванията към тях по раздел III от настоящите указания. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”. Сравнява се предложената от участниците обща стойност на ремонтно-строителната дейност. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът с офертата трябва да съдържа: 2.1. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1). 2.2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви“a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал.5 от ЗОП(Приложение № 2). 2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 2.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 3). 2.5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 4). 2.6. Декларация за оглед на обекта (Приложение № 5). В случайте, в който участникът е извършил препоръчителния от възложителя оглед. 2.7. Декларация за осигурена техническа възможност за изпълнение на поръчката (Приложение № 6). 2.8. Заверено копие от сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент сертификат, или доказателства за еквивалентни мерки/. 2.9. Заверено копие от сертификат по ISO 14001:2004 за система за управление на околната среда. Съдържанието на офертата, съгласно чл.101в ал.2 от ЗОП, се представя в запечатан, непрозрачен плик. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.101г. ал.3 от ЗОП на 23.06.2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на ІІ-я етаж в сградата на РЗОК Разград в гр. Разград, бул."България"36

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2015