Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Марина Иванова, инж. Петър Нелов, инж. Мариана Йовчева, Р България 1092, София, Тел.: 02 9220730; 02 9220794; 02 9220711, E-mail: m.ivanova@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната, отдел Инвестиционна политика и строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-006.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на настоящата процедура е сключване на договор за изпълнение на строително-ремонтни работи на обект „Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. "Надежда" до бл. 435“. Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи /СРР/ на хидроизолация и отводнителна система на плосък покрив и козирки на магазини, собственост на Министерството на отбраната с адрес: гр. София, ж.к. "Надежда" до бл. 435, включени в одобрена от Възложителя количествена сметка /Приложение №1 към настоящите указания/. Информация за фактическото състояние на обекта Сградата е едноетажна монолитна конструкция, построена през 1962 г. и се състои от три магазина един до друг с три отделни входа. Достъпа до сградата е неограничен, входовете на магазините са разбити. Липсва част от метални решетки и дървените прозорци и врати. Компрометирана е хидроизолацията на покривното поле.Отводнителната система не функционира.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261400

Описание:

Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително–ремонтните работи вкючват: - Демонтажни работи: стари хидроизолационни пластове, обшивка от поцинкована ламарина, висящи и седящи улуци, воронки, водосточни тръби, очукване на компрометирана вароциментова мазилка и замазка за наклон по покривни елементи. - Архитектурни работи: полагане на армирана циментова замазка с наклони за отичане, направа на холкери, полагане на хидроизолация от два пласта на битумна основа, доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина, воронки, улуци, водосточни тръби. Обработка на фуги, бордове и ъгли на покрива срещу пропускане на вода, проверка и ремонт на отводнителните елемнти на покрива. Изпълнение на минерална мазилка по чела на козирки и бордове на покрива на магазините.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи и декларации по образец: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Декларация за представяне и съгласие на участника - по обр.- Пр. № 3. 3.Декларация за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ - по обр.- Пр. № 4. 4.Декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ - по обр. - Пр.№ 5. 5.Декларация, че за участника не е налице забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обстоятелства по чл.4 от Закона- по обр. - Пр. № 6. 6.Пакт за почтенност - Пр. № 7 /неподписването или непредставянето на пакта не води до отстrаняването на участника/ 7.Техническо предложение - Пр. № 8. 8.Декларация за конфинденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Пр. № 9 - ако е приложима. 9. Ценово предложение - Приложение № 1, поставено в плика с офертата. Всеки участник в процедурата има право да представи само едно ценово предложение. 10. Заверено от участника копие на застраховка за професионална отговорност за строител, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, издадена преди датата на подаване на офертата и валидна минимум за срока на валидност на офертата. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС, за строежи минимум пета категория. 11. Копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за пета група – отделни видове СМР и валиден талон за настоящата година. Избраният за изпълнител участник трябва да отговаря на изискванията по т. 10 и т. 11 от настоящия раздел за срока на изпълнение по договора. Когато участник е Обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2, т. 4 и т. 5 от настоящия раздел се представят за всяко физическо или юридическо лице, а декларацията по т. 3 – от представляващия обединението. Документите по т. 10 и т. 11 се представят при условието на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, за тях се представят декларациите по т. 4 и т. 5 от настоящия раздел.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя по формулата: КО = П1 х 10% + П2 х 60% + П3 х 30%, където: - П1 е срок за изпълнение - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 10%; Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Рmin /Рi) х 100) = ………(брой точки), където Рi е предложения срок за изпълнение, съгласно Техническото предложение на съответния участник; Рmin е минималния предложен срок за изпълнение от всички допуснати до оценка участници. - П2 - показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ с максимален брой точки по показателя 100 и относителна тежест в КО 60%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:П2 = А + Б, където: А е ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ с максимален брой точки 60; Б е УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА с максимален брой точки 40. Изискванията към подпоказатели А и Б са дадени в Приложение № 10 към указанията към поканата "Критерии и методиката за комплексна оценка на офертите" -П3 е показател ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ с максимален брой 100 точки и тежест в КО 30%. Изчислява се по формулата: П3= (Цmin / Цi) х 100 = .. (брой точки), където: -Цi е предложената от участник цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin е минималната предложена цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници. Комисията класира на първо място и предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка). В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилагат разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертите да се представят на адрес:гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, Министерство на отбраната,Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, тел. 02/ 92 20730, 02/ 92 20794, 02/ 92 20711 2.Пликът с офертата трябва да има следния надпис:•Адрес: Министерство на отбраната, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №3, за Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“,•отдел „Инвестиционна политика и строителство“; •името и адреса на участника за кореспонденция, телефон или GSM, факс, e-mail и текст: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. "Надежда" до бл. 435“. 3.Поканата и приложенията към нея ще бъдат публикувани на интернет страницата на МО, в раздел „Профил на купувача“: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-006 . 4.Отварянето на офертите ще се извърши на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3,МО,на 4-тия работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите от 14.00 часа. 5.Комисията предлага за отстраняване участник:- който не е представил техническото си предложение в съответствие с изискванията на „Критерии и методика за комплексна оценка на офертите“ /Пр. № 10/ от настоящите указания към Публичната покана;- когато количествено-стойностната сметка не обхваща всички видове строително – ремонтни работи, включени в Пр. №1 на настоящите указания към Публичната покана;- при констатирани грешки в стойностите, както в хоризонталните редове, така и във вертикалните колони на Пр. №1 на настоящите указания към Публичната покана; - за който са установени обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. 6.При подписване на договора, определеният за изпълнител участник трябва да представи: a)Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. б)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП Ако избраният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението. в)Гаранция за изпълнение, в размер на 3 % от общата стойност на договора за строителство без ДДС, със срок на валидност до 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол. Гаранцията се представя в една от следните форми: -Оригинал на платежно нареждане в лева по набирателната сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - ЦУ, IBAN: BG96BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD, с титуляр Дирекция „Финанси“ - МО. В основанието за плащане да бъде посочено: „Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. "Надежда" до бл. 435“. -Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена от банка на територията на Република България в полза на Министерство на отбраната. Възложителят ще сключи договор за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 101е от ЗОП. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Указания към Публичната покана с приложени към нея: -Ценово предложение; - Проект на договор за строително-ремонтни работи /само за информация, не се прилага в офертата/; - Образец на декларация за представяне и съгласие на участника; - Образец на декларация за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ; - Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ; - Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС; - Пакт за почтенност; - Техническо предложение; - Образец на декларация за конфинденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложима/; - Критерии и методика за комплексна оценка на офертите;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2015