Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: доц. д-р инж. Борислав Миленков - ръководител на Център за компютърни технологии и комуникации, тел. 0893686123, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644242, E-mail: bhm67@yahoo.com

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1097..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии-Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количествата компютърна техника и оборудване са посочени в Техническата спецификация,представляваща част от одобрената документация за участие в процедурата(приложение към публичната покана), достъпна в Профила на купувача, където е публикувана поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65340 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП) и имат опит в извършването на доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка - доставка на компютърна техника и оборудване и осигуряване на гаранционната им техническа поддръжка. Участникът трябва да разполага с технически и/или организационни възможности да осигури за целия срок на гаранцията на доставената компютърна техника и оборудване, дадена от производителя, ефективната й гаранционна поддръжка –отстраняване на всички възникнали дефекти, съгласно условията на проекто-договора за възлагане на обществената поръчка.(Изпълнението на това изискване на Възложителя се доказва с представяне от кандидата на Списък-декларация(свободен текст) за притежавана собствена сервизна мрежа и/или поне една сервизна база в гр.Пловдив, осъществяваща техническа поддръжка и ремонти на оборудването-предмет на доставката и/или сключени от Изпълнителя договори с трети лица, осъществяващи такава дейност.При представяне на договори с трети лица, същите следва да са с валидност за срок не по-кратък от най-дългия гаранционен срок на предложената за доставка комп.техника и оборудване и придружени със списък на обектите от сервизната мрежа..) Участникът, респ. лицето което ще осъществява гаранционната поддръжка, трябва да има въведена и активно функционираща система за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентен международно признат стандарт. (Доказва се с представяне на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Представените от участника сертификати следва да са в пълно съответствие с изискванията за уникална идентификация на сертификатите съгласно ISO/IEC17021). Кандидатите подават оферти във формата и съдържанието, посочени в приложението към публичната покана(Документация за участие) и съдържащите се в него образци. Ако офертата се подава от пълномощник, към нея се прилага пълномощното. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик, на който е посочен предметът на поръчката и подателя.Офертата следва да има срок на валидност не по-кратък от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на подадените оферти е „най-ниска цена”, като на първо място ще бъде класирана ценовата оферта, съдържаща най-нисък размер на предложеното от участник възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Цената се посочва без ДДС. При равни други условия с предимство в класирането ще се ползва оферта, предлагаща доставката на компютърна техника и оборудване с по-добри технически/функционални характеристики и гаранционен срок от минималните, посочени в техническата спецификация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към публичната покана - Утвърдената от възложителя документация за участие, съдържаща: описание на предмета на поръчката и технически спецификации, указания към участниците за подготовка на офертата, проект на договор, както и образци на изискуемите се документи, е достъпна на www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1097. Офертите се подават в срока на валидност на поканата на адрес: Университет по хранителни технологии, Пловдив, бул. "Марица" №26, Деловодство, тел.032 603712, факс 032 644102. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.06.2015 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Ректората на Университет по хранителни технологии Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2015