Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: инж. Ст. Пенев - директор Дирекция ТСУЗТООСИДЕП и Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката обхваща извършване на технически услуги по Национална програма за енергийна ефективност на многоетажни жилищни сгради, а именно изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП““ Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. Икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, трябва да гарантира постигането на минимум клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.). За предписаните енергоспестяващи мерки се изготвя подробна количествено стойностна сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат и изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка за предписаните енергоспестяващи мерки по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП. Обособени позиции Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 - 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 - 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 - 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 -2913,37 м2 РЗП Всеки участник може да подава оферта за една или за повече обособени позиции. Прогнозна стойност: 21 600,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на отделните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – 6 000,00 лв. без ДДС - Обособена позиция № 2 – 4 000,00 лв. без ДДС - Обособена позиция № 3 – 5 800,00 лв.без ДДС - Обособена позиция № 4 – 5 800,00 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на гр. Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности и/или квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката:1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на извършената услуга или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнена минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „еднакви“ или „сходни услуги" да се разбират дейности по обследване на сгради за енергийна ефективност на сгради в експлоатация с минимална РЗП 1000 м2. 2. Списък-Декларация на екипа от експерти, които отговарят за извършването на услугата придружен с автобиографии и декларация за разположение. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага със следния екип от експерти за изпълнение на поръчката: • Експерт в областта на топлотехниката или топлоенергетиката – висше техническо образование; образователно квалификационна степен „Магистър“; специалност – топлотехника или топлоенергетика, или еквивалент; участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда в експлоатация; • Експерт в областта на строителството - висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност промишлено и Гражданско строителство/Строителство на сгради и съоръжения, или Архитектура, или еквивалент; участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда в експлоатация; • Експерт в областта на електроинженерството – специалност – Електроенергетика /Електрообзавеждане/ Електроснабдяване/Електрообзавеждане или еквивалент; висше техническо образование; образователно квалификационна степен „Магистър“; участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда в експлоатация; Лицата трябва да са положили успешно изпити за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в акредитирани по реда на Закона висшето образование или по реда на съответното законодателство на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство висши технически училища или в Конфедерация Швейцария. Лицата посочени от участниците не трябва да са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при проектирането, изграждането, включително с доставка на машини, съоръжения и технологично оборудване, и експлоатацията на някой от обектите, за които извършват обследване и да не са участвали в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Забележка: Всяка промяна в екипа, изпълняващ поръчката, следва да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя. Продължава в Раздел III, Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от Раздел III, Изисквания за изпълнение на поръчката 3. Декларация свободен текст, в която участникът декларира, че е вписан в публичния регистър на лицата по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност /в сила от 15.05.2015 г., Обн. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г./ и притежава Удостоверение за вписване в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради или еквивалент. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците Участникът трябва да притежава Удостоверение за вписване в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради или еквивалент. Забележка: Участникът декларира това обстоятелство и не представя удостоверението, тъй като достъпът до този регистър е свободен и вписаната в него информация е достъпна по електронен път. 4. Декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката. Участникът посочва описанието, техническите характеристики, собствеността и документа който го доказва. За собствено оборудване се посочва документ за закупуването му, за закупено на лизинг – договор за лизинг, за наето – договор за наем. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 1. Средства за измерване на температури: - комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване на повърхностна температура и температура на флуиди от -20 до +200°С; - инфрачервен термометър за дистанционно измерване на повърхностна температура от -20 до +300°С. 2. Средства за измерване на състав на димни газове: - дигитален газоанализатор за определяне съдържанието на кислород, въглероден окис и въглероден двуокис в изходящите от горивен процес газове. 3. Средства за измерване на скорост на въздух: - средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 20 m/s; - термоанемометър за измерване на скорост на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20 до +50°С. 4. Средства за измерване параметрите на електрически ток: - комбиниран прибор (волтмер - ампермер - ватметър) - 200/600 V; 2/200 А. 5. Средства за измерване на осветеност: - светломер. 6. Средства за измерване на геометрични размери: - електронна рулетка. Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от тях. Публичната покана, Документацията за участие, Техническата спецификация, образци на документи са публикувани в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Община Кубрат – http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php Разглеждане на офертите: 24.06.2015г. от 15:30ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2015