Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица 2, За: Айлин Мехмедова, България 1051, София, Тел.: 02 9118608, E-mail: pno2@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Място/места за контакт: Дирекция ПОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.asp.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нова инверторна климатична техника за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури, както следва: -до 21 броя, с мощност 9 000 BTU, в помещения от 25 до 37,5 см3; -до 33 броя, с мощност 12 000 BTU, в помещения от 37,5 до 50 см3; -до 8 броя, с мощност 18 000 BTU, в помещения от 50 до 62,5 см3; -до 5 броя, с мощност 24 000 BTU, в помещения от 62,5 до 75 см3. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите, както следва: 1.1. Доставка на нова климатична техника с технически параметри, съгласно Техническата спецификация на климатичната техника, която е неразделна част от публичната покана, в количества, място на доставка, по типове и с мощности, съгласно „Таблицата на разпределението на климатичната техника по количества, мощности и място на монтаж“, неразделна част от Техническата спецификация; 1.2. Монтаж на доставената нова климатична техника, съгласно „Таблицата на разпределението на климатичната техника по количества, мощности, типове и място на монтаж“ - неразделна част от Техническата спецификация;; 1.3. Пусково-наладъчни работи, тестване и въвеждане в експлоатация на доставената и монтирана нова климатична техника. 1.4. Гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената и монтирана нова климатична техника. 1.5. Демонтаж при необходимост на старата климатична техника, налична в териториалните структури на АСП, за които е подадена от възложителя заявка за монтаж на нова климатична техника. Настоящата обществена поръчка се възлага за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договор по чл.101е от ЗОП или до достигане на пределната финансова рамка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Пълното описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация - приложение към настоящата публична покана, публикувана на сайта на Възложителя: www.asp.government.bg, в раздел "Профил на купувача".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на климатичната техника ще бъде извършвана въз основа на писмена/и заявка/и от ЦУ на АСП, съобразно потребностите на съответните структури на АСП, съгласно приложен списък на локациите за доставка. Възложителят се задължава да определи регулярно и балансирано последователността за извършване на съответните заявки и тяхната периодика. Участниците следва да оферират в техническото си предложение срок за доставка и монтаж след получаване на писмената заявка, като предложеният срок не може да бъде по-дълъг от 7/седем/ работни дни. Място за изпълнение на поръчката – на адресите на съответните териториални структури на АСП, съгласно приложен списък – неразделна част от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Република България.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 2. Участниците следва да представят оферта, съгласно изискването на чл.101в ЗОП, съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на целия предмет на обществената поръчка. Техническото предложение следва задължително да съдържа офериране на: 2.1. Срок за доставка и монтиране, който не може да бъде по-дълъг от 7 /седем/ работни дни; 2.2. Срок на гаранционно обслужване на доставената и монтирана климатична техника, който не може да бъде по-кратък от 24 месеца. 2.3. Гаранционен срок на влаганите резервни части при отстраняване на възникнали по време на срока на гаранционното обслужване повреди; 3. Към офертата следва да бъдат приложени: 3.1. Копие от удостоверение от Търговския регистър при Агенцията по вписванията за вписваните обстоятелства по партидата на участника; 3.2. Информация /списък на договори със сходен предмет през последната 1 година/ - съгласно приложения към поканата образец; 3.3. Попълнени декларации по образец - неразделна част от поканата; 3.4. Срок на валидност на офертата - 30 /тридесет/ календарни дни от датата на нейното подаване. 4. Условия и начин на плащане: заплаща стойността на извършените доставки по банков път до 20-дневен срок от датата на съответната доставка, придружена с оригинална фактура и подписан приемо - предавателен протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

В ценовата си оферта участниците следва да оферират единични цени за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на следната климатична техника: - с мощност 9 000 BTU, в помещения от 25 до 37,5 см3; - с мощност 12 000 BTU, в помещения от 37,5 до 50 см3; - с мощност 18 000 BTU, в помещения от 50 до 62,5 см3; - с мощност 24 000 BTU, в помещения от 62,5 до 75 см3. Офертите ще бъдат класирани по критерия "най-ниска цена", като участникът оферирал най-ниска обща цена, която е сбор от единичните цени на отделните видове климатици, ще бъде класиран на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертите се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично предметът на възлагането по ЗОП, адрес, телефон, факс и e-mail. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл.68, ал.3 на 22.06.2015г. от 11:30 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" № 2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2015