BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Асеновград, Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов 9, За: Айтен Салим, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150609WlYA70983..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на Община Асеновград”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са посочени в Техническото задание. Съгласно заявка от страна на Възложителя. Шахтите на територията на Община Асеновград са приблизително 1 782 бр. Посочените количества са ориентировъчни и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да ги завишава или намалява според конкретните нужди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Асеновград

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмета на поръчката обхваща следните дейности: Почистване на дъждоприемните шахти по улиците и площадите на Община Асеновград от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци. Изваждане на наноса на повърхността в найлонови чували. Натоварването на наноса на превозно средство и почистване на пространството около дъждоприемната шахта в деня на почистването им. Изхвърляне на наноса в градско сметище Капсида, отстоящо на 3 км. извън града, в деня на почистването им. Подмяна на изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни. Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки, с изработени от полимер бетон и отговарящи на български държавен стандарт, както и издържащи на натоварване не по-малко от 250 kN. Участие в екстремни ситуации – отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите в рамките на 2 часа след спиране на дъжда; създаване на временна организация на движението, възпрепятстваща движението на активния масов и градски транспорт при заваряване, и възпрепятстване създаването на предпоставки за пътнотранспортни произшествия, както и други дейности, произтичащи от създадената ситуация. Минималният гаранционен срок е както следва: 36 месеца. Към офертите си участниците да представят: 1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 2. Предложение за изпълнение на поръчката. 3. Ценово предложение и срок на валидност – Образец № 1. 4. Валидна застраховка за „Професионална отговорност”. 5. Приложение 1 – Единични цени на видовете СМР и гаранционни срокове. 6. Заверено копие на минимум 1 /един/ изпълнен договор сходен с предмета на поръчката изпълнен през последните три години 2011г., 2012г. и 2013г. с приложена референция за изпълнение, на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на интернет адрес на Възложителя: www.assenovgrad.com, Профил на купувача -http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150609WlYA70983. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.06.2015 год. от 11:00 часа в зала 305 в сградата на Община Асеновград при условията на чл. 101г, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2015