Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/-БОТЕВГРАД, към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДП СЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/-БОТЕВГРАД, към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДП СЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150609WXjH5069641.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС Ботевград с финансов ресурс на възложителя до 2000 лв. без ДДС по утвърдена техническа спецификация, за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15500000, 15510000, 15512000, 15512100, 15800000, 15850000, 15860000, 15861000, 15861100, 15863000, 15865000, 15900000, 15980000, 15981000, 15981100, 15981200, 15982000, 15982100

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Млечни продукти
Мляко и сметана
Сметана
Течна сметана
Различни хранителни продукти
Тестени изделия
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Кафе
Печено кафе
Чай
Билков чай
Напитки, тютюн и свързани с него продукти
Минерални води и безалкохолни напитки
Минерална вода
Негазирана минерална вода
Газирана минерална вода
Безалкохолни напитки
Плодови сиропи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. Изпълнението на доставките се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на стопанството гр.Ботевград, област Софийска, бул.”Цар Освободител”26

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла наТърговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта). Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ. Участникът следва да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката.Доставките следва да се извършват с налични собствени/наети специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти, при спазване на температурните условия указани на етикета на производителя. Участниците трябва да притежават : - кадрови ресурс - екип за изпълнение на поръчките отговорен за приемане за заявките и подготовка на доставките, който ще бъде ангажиран пред целия период на изпълнение .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 22.06.2015 г. от 09:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Ботевград, бул.”Цар Освободител”26. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица. Не присъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отваряне на ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2015