Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за клиничните лаборатории на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по обособени позиции. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите, субстанциите и консумативите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му. Срокът на изпълнение на доставката по всяка заявка следва да бъде не по-дълъг от 7 работни дни считано от деня, следващ датата на получената заявка. Договорите, сключени след провеждането на публичната покана ще бъдат със срок на изпълнение до сключване на договори въз основа на провеждането на откритата процура със същия предмет или до достигане на сумата от 66 000 лв. без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните документите: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3.Представяне на участника /съгласно документацията към публичната покана/. 4.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 6.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 7.Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено копие. 8.Списък, подписан от участника с производителите на медицинските изделия, ин витро диагностични медицински изделия и други лабораторни консумативи, с които участва в процедурата. 9.Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинските изделия, ин витро диагностични медицински изделия и други лабораторни консумативи за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 10.Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, ин витро диагностични медицински изделия и други лабораторни консумативи, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по см. на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други със задължителен превод на български език на номенклатурните единици, с които участникът участва в процедурата. Каталозите могат да бъдат представени на диск или на хартиен носител; 11.Оторизационно писмо от производителя на медицинските изделия, ин витро диагностични медицински изделия и други лабораторни консумативи, с които участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България – копие на оригинала, придружено с превод на български език. 12.Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 13.Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 14.Техническо предложение на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител – Приложение №3. 15.„Предлагана цена” на участника по образец на възложителя - Приложение №4 на хартиен и оптичен носител. Всеки участник има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За нуждите на програмния продукт за обработка на информацията за номенклатурните единици, за които в колоната „група” от Приложение № 1 – Предмет на поръчката е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер и те да са от един производител. Оферирането на всички номенклатурни единици от една група номенклатурни единици е задължително. Критерий за оценка на офертата е най-ниска цена за ном. единица /група номенклатурни единици, предложена от участник. Групи от ном. единици се оценяват по цената за групата; останалите ном. единици, за които в колоната „група” от Приложение № 1 е посочена цифрата „0”, се оценяват индивидуално.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/06/2015