BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=17.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основния ремонт на сградата общинска собствоност - Читалище „Здравец”, с.Дреновец-2”, включва следните видове операции: Разпокриване на покрив от марсилски керемиди; Направа на дървена коруба за спускане на керемиди; Спускане на керемиди по куроба; Изкачване с макара на керемиди и капаци; Разваляне на летвена обшивка по покриви за керемиди; Демонтаж и направа на покривни конструкции от бичен иглолистен материал; Направа на дъсчена обшивка за покриви при ремонти; Покриване с керемиди тип "Брамак" върху дъсчена обшивка; Покриване с ПВЦ фолио върху готова дъсчена обшивка /един пласт със застъпване/; Демонтаж челни дъски; Наковаване на челни дъски при ремонти; Безиросване на дървени повърхности при ремонт; Подмяна на обшивка за комини, вкл. разкрояване и покриване с един фалц; Покриване на била и ръбове с капаци тип Брамак; Демонтаж олуци от поцинкована ламарина; Демонтаж водосточни тръби; Демонтаж водосточни казанчета; Доставка и монтаж олуци при ремонти; Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина при ремонти; Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарине при ремонти; Подмяна на обшивка за улами, с един фалц; Направа и разваляне на фасадно тръбно скеле с височина до 30 м.; Изкърпване на външна мазилка при ремонти; Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м. с фасаген двукратно при ремонти; Обшивка тавани /сечак/ с рендосани иглолистни дъски 2,5 см.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261000, 45442100

Описание:

Покривни работи
Работи по боядисване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общо разходите са в размер на 45000 лв. с ДДС . Видовете и количествата строително-монтажни работи са посочени в документацията за участие. Финансиране на поръчката – от бюджет на общината, одобрени целеви средства за капиталови разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Кандидатите за участие да представят оферта, която да съдържа - данни за лицето което прави предложението, техническо и финансово предложение, документите по приложените образци и документация за изготвяне на офертата.Оферта, която не отговаря на изискванията за участие, която оферта е непълна, не отговаря на условията в тази процедура, не е представен някои от посочените документи и на изискванията на чл. 101в от ЗОП, ще бъде отхвърлена от Възложителя, като кандидатът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. Офертата се изготвя по приложените образци в документацията за участие, както следва: 1. Представяне на участника – Образец № 1; 2. Административни сведения - Образец № 2; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 3; 5. Заверено от участника копие от Валидни сертификати: ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентен; 6. Заверено от участника копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 4; 8. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 5 (ако е приложимо); 9. Декларация за приемане условията на проекта на договора -Образец № 6; 10. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Образец № 7; 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 8; 12. Ценово предложение - Образец № 9. ІІ. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация. 1. Участникът да има въведена ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентна. Участникът представя: - Заверено копие от Валиден сертификат ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентен. ; 2. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за не по – малко от V –та категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Участникът представя:- Заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, квалификация и професионален капацитет с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора.; ІІІ. Кандидатът съставя ценовото си предложението, по приложените образци- Образец № 9 и приложи към него, съответните анализа за тези единични цени. При формиране на общата цена в ценовото предложение, участника следва да се съобразява с общата допустима стойност на поръчката, която не трябва превишавата съответно 45 000 лв. с ДДС.; ІV. Срокът на валидност на офертите да бъде не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването на офертите. V. Договора за изпълнение се сключва при условията на чл. 101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка = ФП х 60% + ТП х 40%, 1. ФП- Финансов показател, се определяя по формулата ФП = (ФПmin / ФПn) х 100, където: ФПmin е най-ниската предложена обща цена в лева без вкл. ДДС от ценовите предложения на участниците; ФПn е предложената обща цена от ценовото предложение в лева без вкл. ДДС на n-я участник. 2. ТП- Технически показател, се определяя по формулата ТП = ТП 1 x 50% + ТП 2 x 50% от подпоказателите: ТП 1 – Предложен гаранционен срок/ ТП1 = (Gi/Gmax)*100, където: Gi – предложен гаранционен срок на съответния участник; Gmax – най-голям предложен гаранционен срок/ и ТП 2 – Срок на изпълнение на поръчката/ТП2 = (Сmin /Ci)*100, където: Сi е срокът в календарни дни на съответния участник; Сmin е минималния срок, предложен за изпълнение на поръчката от участниците/.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 22.06.2015 г. в 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2015