Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул. Ангел Кънчев № 1, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902902, E-mail: office@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: Началник отдел Обществени поръчки и инженерно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/33.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Инженеринг на площадкова тръбна електроразпределителна мрежа, кабелни пръстени и нов БКТП

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45310000, 71314100

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Инженерни услуги, свързани с електрически системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Проектиране и строителство на нов краен БКТП 800 kVA и на 800 м кабелна линия 20 kV в съществуваща тръбна мрежа и свързана към килия СрН в съществуващ ТП; 2.Проектиране и строителство на кабелeн пръстен 12/20kV с дължина 2540 м и свързване в КШ на кабелна линия на ЧЕЗ, в съществуващо тръбно трасе с изключение на участък от 150м, с 6х140 тръби PVC; 3.Проектиране на 150 м допълнително тръбно трасе; 4. Замяна на трансформатор с нов - 800 kVA, в съществуващ ТП; 5. Авторски надзор 6. Изготвяне на екзекутивна документация ; 7. Преработване на водопроводен възел под кабелния пръстен, в случай на необходимост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Софийска област - Община Божурище

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Вписан в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за строежи трета група в ЦПРС - строежи от енергийната инфраструктура, с обхват на вписване включващ строежите от трета категория по Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Участникът да е изпълнил успешно, за 5-те години, предхождащи датата на офертата, договори за СМР при изграждане на преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването, както следва: не по-малко от 3 договора на строежи от трета категория, или 2 договора за строежи от втора категория, или 1 договор на строеж от първа категория, въведени в експлоатация. Договорите да се отнасят единствено и изцяло за електрически работи - проводи, мрежи и съоръжения. Обстоятелството се доказва с някои от следните начини: а) с посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Да предложи в попълнения Образец 5.: Проектант по част "Електро" с пълна проектантска правоспособност с не по-малко от 5 год. опит в проектиране на обекти от електроенергийна и/или електроразпределителна инфраструктура; - Технически ръководител – инженер или техник със специалност „Електрически мрежи и съоръжения“ или еквивалентна с не по-малко от 5 год. опит в строителство на обекти от електроенергийна и/или електроразпределителна инфраструктура; - Геодезист - инженер „магистър” по „Геодезия”; - Експерт – Контрол по качеството - инженер „магистър”, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, стаж по специалността минимум 3 години; - Експерт – ЗБУТ - инженер „магистър”, притежаващ удостоверение за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, стаж по специалността минимум 3 години. Да има внедрена Система за управление на качеството, с обхват СМР, от серията ISO 9001:2008, което се доказва с копие от валиден сертификат; или еквивалент. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл.49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Срок за изпълнение на проектирането в дни, минимум 14 /четиринадесет/ календарни дни, с тежест 10 %, в които не се включват сроковете за съгласуване и издаване на разрешение за строеж К2 - Предложена от участника цена в лева без ДДС с тежест 55 % К3 – Оценка на Техническо предложение с тежест 35 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти с ценово предложение над 264 000 лв. без ДДС няма да се класират. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на поръчката се предоставя при сключването на договора - банкова гаранция или в брой. Срок на валидност на офертите е 120 дни считано от обявения краен срок за получаване на офертите. Отварянето на офертите, на което могат да присъстват лицата по чл.68 ал.3 от ЗОП, е на посочената дата и час за получаване на офертите, на адреса посочен в I.1)

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2015