Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbalkn.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали и медицински формуляри съсгласно Приложение 4 към документацията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 30199600

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Канцеларски разделители


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са посочени в Приложение № 4 към документацията и са ориeнтировъчни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47360 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ д-р Н. Василиев

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,издадено от компетентен орган в страната на участника или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице–документ за самоличност; Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1, и ал.5 от ЗОП; Декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз;Задължително условие за допустимост на ценовото предложение по определена обособена позиция е оферирането на всички артикули от съответната позиция; Декларация, за осигуряване на необходимите канцеларски материали за целия срок на договора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането и оценяването на получените предложеняе ще се извърши на 18.06.2015 г от 08.00 часа в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите - Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел; При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за: удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1; т.1 декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5; както и гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2015