BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул.Славянска №6, За: инж.Павлин Здравков Цонев, РБългария 7000, Русе, Тел.: 082 823131, E-mail: appd@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Място/места за контакт: изпълнителен директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.appd-bg.org/site/wrap.php?16#.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р.Дунав" с цел постигане на сигурност при осъществяване на дейността на Агенцията по дейности, както следва: Дейност № 1 "Осъществяване на физическа охрана на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"; Дейност № 2 "Осъществяване на охрана чрез технически системи за сигурност - сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р.Дунав".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Дейност № 1 "Осъществяване на физическа охрана на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р.Дунав": 1.1 Административна сграда, намираща се на ул."Славянска" № 6: а) Режим на охрана на обекта - ежедневен - от 6.00ч. до 20.00 ч.; б) Пропускателен режим - осъществява се на входа на обекта от 1 охранител; 1.2 Корабна база за знаково имущество, намираща се на ул."Арчар" № 3: а) Режим на охрана на обекта - ежедневен, денонощен - от 00:00 ч. до 24:00 ч.; б) Пропускателен режим - осъществява се на входа на обекта от 1 охранител; в) Обектът обхваща територията на Корабната база за знаково имущество и прилежащите сгради, както и плавателните средства на ИАППД в района на местостоянката; 3. Референтна DGNNS станция, намираща се в с.Обретеник, област Русе: а) Режим на охрана на обекта - ежедневен, от 07:00 часа до 19:00 часа; 2.2 Дейност № 2 "Осъществяване на охрана чрез технически системи за сигурност - сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р.Дунав", както следва: 1. Административна сграда, намираща се на ул."Славянска" № 6- три етажа, осем датчика. 2. Референтна DGNNS станция, намираща се в с. Обретеник, област Русе - едно помещение, един датчик. 3. Хидрометеорологчна станция, намираща се в гр. Русе, ул."Тодор Минков" № 12 - три помещения, три датчика.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Лицето, представящо оферта, да притежава лиценз по реда на чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), който задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗЧОД. Доказва се с: Копие от валиден лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна или на територията на Общ. Русе, издаден по реда на ЗЧОД. 2. Лицето, представящо оферта, да притежава разрешение от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба (PMR). Доказва се с: Копие от валидно Р/ние за ползване на индивидуално определен ограничен радиус - радиочестотен спектър на територията на ц. страна или на територията на общ. Русе, издадено по реда на ЗЕС. 3. Лицето, представящо оферта, да разполага с Обединен дежурен център за мониторинг и контрол на СОТ и видеонаблюдение чрез нает интернет канал. Доказва се: Декларация, че участника има на свое разположение създаден и функциониращ диспечерски център - денонощен оперативен център за мониторинг, в който ще се приемат сигнали и обработват от монтираните в сградите СОТ, локализират подадените алармени сигнали от охраняемите зони, пренасочва веднага получения алармен сигнал от СОТ до патрулни екипи. 4. Лицето, представящо оферта, да притежава собствени и/или наети минимум 2 бр. автопатрули на територията на общ. Русе и действаща мобилна връзка м/у тях. Доказва се е представянето на заверени копия от регистр. талони на МПС, които се използват за автопатрули и/или копия за лизинг или наем на МПС. 5. Лицето, представящо оферта, да разполага с минимум 30 служители наети на трудов договор; Доказва се с: Декларация за средния годишен бр. работници/служители през последната 1 година. 3.6. Лицето, представящо оферта да има сключена застраховка „Професионална отговорност“ за гарантиране на пълно възстановяване на причинени липси/вреди на имущество на възложителя. Доказва се с: Копие от валидна застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“. 3.7. Лицето, представящо оферта, да притежава сертификати за система за информационна сигурност и система за управление на качеството и за управление на здравето и безопасността при работа. Доказва се с : Копие от сертификати за внедрени системи за информационна сигурност и система за управление на качеството и за управление на здравето и безопасността при работа. 3.8. Лицето, представящо оферта, да има изпълнени поне три договора за услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 години. Доказва се с: Списък с услуги по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП и приложени доказателства за извършените услуги. 3.9 Участникът да е вписан, като администратор на лични данни в КЗЛД; 3.10 Лицето, представящо оферта, да представи План за охрана на обектите, изготвен от него.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена Оценяват по показателя Предлагана цена (Пц) по следната формула: Пц мин. х 50 = Оу1, Пц Където: 1) Пц мин. е най- малката предложена цена на изпълнение; 2) 50 е число, съответстващо на тежестта на показателя в точки; 3) Пц е предложената цена от участника; 4) Оу1 е резултатът от оценяването на участника в точки по показател № 1. 1.2 Всяка оферта може да получи макс. 50 т. при оценка по показател Предлагана цена. 2. Време за реакция при критични ситуации Офертите се оценяват по показателя Време за реакция при критична ситуация (Вр) (Времето се определя в минути) чрез предложеното време за реакция от участниците, който е по следната формула: Вр мин. х 10 = Оу2, Вр Където: 1) Вр мин. е най- краткото предложено време за реакция; 2) 10 е число, съответстващо на тежестта на показателя в точки, посочени в Таблица № 1; 3) Вр е предложеното време за реакция на конкретния участник; 4) Оу2 е резултатът от оценяването на участника в точки по показател № 2. 2.2 Всяка оферта може да получи максимум 10 т. при оценка по показател Време за реакция при критична ситуация; Забележка: Предложеното време за реакция не може да бъде по-кратко от 1 мин. и повече от 5 мин.; 3. Срок за подмяна на охранител/дефектирали устройства/, който е в невъзможност да изпълнява задълженията си Офертите се оценяват по показателя Срок за подмяна на охранител/дефектирали устройства/, който е в невъзможност да изпълнява задълженията си. (Сп) (Времето се определя в минути), който е по следната формула: Сп мин. х 10 = Оу3, Сп Където: 1) Сп мин. е най- краткото предложено време за подмяна на охранител/дефектирали устройства; 2) 10 е число, съответстващо на тежестта на показателя в точки, посочени в Таблица № 1; 3) Сп е предложеното време за подмяна на охранител/дефектирали устройства на конкретния участник; 4) Оу3 е резултатът от оценяването на участника в точки по показател № 3. 3.2 Всяка оферта може да получи максимум 10 т. при оценка по показател Срок за подмяна на охранител/дефектирали устройства/, който е в невъзможност да изпълнява задълженията си Забележка: Предложеният срок за подмяна на охранители/дефектирали устройства не може да бъде по-кратък от петнадесет минути и повече от 60 минути; 4. Оценка на плановете за охрана на обектите Офертите се оценяват по предложения План за охрана на обектите; 1.Представеното описание на особеностите на охраняваните обекти и на организацията на охраната им е пълно и точно. Организацията на охраната, броят на заетите лица, графикът на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им са съобразени с особеностите на охраняваните обекти-18т.; 2. Добре изготвен план. Представеното описание на особеностите на някой от охраняваните обекти и/или на организацията на охраната им е непълно и/или съдържа неточности. Организацията на охраната, броят на заетите лица, графикът на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им в някой случай не са съобразени с особеностите на охраняваните обекти.- 6 точки; 3.Изготвеният план е повърхностен и незадълбочен, без конкретизация и съдържа много неточности. Организацията на охраната, броят на заетите лица, графикът на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие не са съобразени с особеностите на охраняваните обекти -2 т.; Офертите се оценяват по показател «Оценка на плана за охрана на обектите» по следната формула: Пл мин. х 30 = Оу4, където: Пл мах Пл-броят точки, получен от съответния участник, като оценка по показателя «Оценка на плановете за охрана на обектите» Плмах- е максималният брой точки, които участник в процедурата може да получи като оценка по показателя «Оценка на плановете за охрана на обектите» П-т Пл може да приема стойности в интервала от 2 до 18 точки Комплексна оценка: КО = Оу1 + Оу2 + Оу3 + Оу4

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложения към публичната покана: 1. Приложение № 1 Техническа спецификация - 6 стр. 2. Приложение № 2 Методика за оценка - 3 стр. 3. Приложение № 3 Представяне на участника - 2 стр. 4. Приложение № 4 Ценово предложение- 2 стр. 5. Приложение № 5 Списък с услуги по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП- 1 стр. 6. Приложение № 6 проект на договор - 6 стр. Офертите следва да съдържат 1. Представяне на участника, съгласно образец - приложение № 3 от настоящата покана. 2. Техническо предложение. Техническото предложение следва да е отговор на изискванията заложени от Възложителя в техническата спецификация. Предложеното време за реакция при критични ситуации не може да бъде по-кратко от 1 минута, а Срокът за подмяна на охранител, който е в невъзможност да изпълнява задълженията си не може да бъде по-кратък от 15 минути. Предложения с по-дълъг срок няма да бъдат разглеждани. 3. Ценово предложение, съгласно образец - Приложение № 4 от настоящата покана. 4. Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка по образец - Приложение № 5 от настоящата покана. 5. План за охрана на обектите, изготвен от участника. Участникът изготвя цялостен и всеобхватен план за охрана на обектите. Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджетни средства на ИАППД. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик на адрес: гр.Русе, ул."Славянска" № 6, етаж 1, всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа до крайният срок за получаване на оферти. Оглед на обектите:потенциалните участници могат да извършват оглед на местата на изпълнение. Огледът може да бъде извършван всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа, след предварителна заявка от един ден. ВАЖНО!!! Назначената от Възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените оферти на 18.06.2015г., от 11:00 часа в сградата на ИАППД, гр.Русе, ул."Славянска" № 6. На публичното заседание могат да присъстват: участниците, подали оферти или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на режима за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителни документи и информация относно настоящата публична покана може да намерите на следният интернет адрес: http://www.appd-bg.org/site/wrap.php?16#

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2015