Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: Антон Микев - експерт в отдел Административен, дирекция АФИО, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079941, E-mail: a.mikev@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: отдел Административен, дирекция Административно, финансово и информационно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=581:mreja&catid=101&Itemid=198&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническите изисквания, параметрите за качество на предоставяните услуги и специфичните изисквания при предоставяне на фиксирани гласови услуги са указани от възложителя в Техническата спецификация от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе, гр. Лом

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участника: 1. Да разполага с валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. 2. Да притежава следните сертификати (представят се заверени копия): • Сертификат за внедрена от участника система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката; • Сертификат за внедрена от участника система за управление на електронните услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалентен; • Сертификат за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001-2005 или еквивалентен. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА «Българска служба за акредитация» или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни на посочените сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Участниците следва да са предоставили през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуги по осигуряване на фиксирана телефонна услуга. За доказване на изискването следва да представят списък на предоставените услуги по осигуряване на фиксирана телефонна услуга, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да е придружен с доказателства за извършените услуги. До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и посочените в документацията изисквания на възложителя и в публичната покана. Услугите следва да бъдат предоставяни в следните обекти на възложителя: 1. Главно Управление София, адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69; 2. Специализирано поделение Дирекция „РКТ - Черно море“, адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5; 3. Териториално поделение (клон) Варна, адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1; 4. Дом на моряка Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Черноризец Храбър” № 9; 5. База СНО Варна, град Варна, Южна промишлена зона; 6. Рейдова Кула Варна, адрес: гр. Варна, Морска гара; 7. Териториално поделение (клон) Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. „княз Александър Батенберг” № 1; 8. Рейдова кула Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. „княз Александър Батенберг” № 1; 9. Териториално поделение (клон) Русе, адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22; 10. Специализирано поделение Дирекция „РКТ - река Дунав“, адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 20; 11. СП Дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“, адрес: гр. Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5 12. Териториално поделение (клон) Лом, адрес: гр. Лом, пл. Независимост, сграда Митница, вход „Деспред“, ет. 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Ценови показатели с тежест 70 т., както следва: 1.1. Цена на месечна такса общо за всички искани услуги съгласно Таблица № 1 на Техническата спецификация - 20 т. 1.2. Цена на първоначална такса свързване при повикване - 20 т. 1.3. Цена на минута разговор към национални фиксирани мрежи (средноаритметично между цена на минута разговор в собствена фиксирана мрежа и цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори) - 10 т. 1.4. Цена на минута за разговори между фиксираните номера на Възложителя (корпоративна група), извън включените безплатни минути - 10 т. 1.5. Цена на минута за разговори към мобилни мрежи, извън включените безплатни минути - 10 т. 2. Технически показатели - параметри за качество, с тежест 30 т., както следва: 2.1. Процент повреди на абонатната линия - 15 т. 2.2. Време за отстраняване на повреди - 15 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП и настоящата документация. Всички документи, приложени в офертата трябва да бъдат съставени на български език. В случай, че приложените към офертата документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език, с изключение на документите указани в настоящата документация, които се представят в официален превод. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подписани от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице и печат. Всички страници от офертата и приложенията към нея трябва да носят обща непрекъсната последователна номерация. Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис „Оферта”, върху който са посочени наименованието, адреса, телефоните и факса за контакти на депозиралия го участник, както и обозначение за коя поръчка се изпраща / представя офертата. Срок на валидност на офертата: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.Офертата трябва да бъде подадена в запечатан, непрозрачен плик до 17.30 ч. на 17.06.2015 г., в деловодството на Главното управление на ДП «Пристанищна инфраструктура», лично или по пощата, с обратна разписка на адрес: гр. София 1574, бул. «Шипченски проход» № 69, ет. 4. Върху плика с офертата следва да се посочат предмета на поръчката, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала, на 18.06.2015 г., 11.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2015