Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150601Vtlu1625320.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки на компютърна техника за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 32322000, 48822000, 30237100

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Мултимедийно оборудване
Компютърни сървъри
Модули и части за компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Дейностите, предмет на поръчката включват доставки по предварителна заявка, на различни видове компютърна техника, както следва: ›1 (един) вид конфигурация за компютърен сървър; ›5 (пет) вида настолни компютърни конфигурации; ›4 (четири) вида преносими компютри; ›4 (четири) вида монитори; ›1 (един) вид публичен дисплей; ›2 (два) вида мишки; ›2 (два) вида клавиатури; ›6 (шест) вида компютърни компоненти; ›2 (два) вида мултимедийно оборудване; 2.Подробни описания и характеристики на техниката са представени в Техническите спецификации – Приложение №1 към публичната покана. 3.Посочената прогнозна стойност - 41666,67 лв. без включен ДДС - представлява максимално допустимата стойност на договора, който следва да бъде сключен в резултат от проведената обществена поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките, предмет на поръчката ще се извършват въз основа на подадена писмена заявка (по факс или по електронна поща) от страна на възложителя до изпълнителя като възложителят следва да има възможност да подава писмени заявки, всеки работен ден между 08:00 – 17:30 часа, на електронен адрес и/или факс номер, предоставени от изпълнителя. Датата и часът на изпращане на заявка, изпратена в писмен вид на електронния адрес или факс номера на изпълнителя, в определения времеви интервал, ще се счита за момента от който започва да тече срокът за изпълнение на същата. 2. Срокът за изпълнение на заявка (доставка на стоката на място) е определен до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заявяване. 3. Приемането на доставената техника ще се удостоверява чрез подписване на приемо-предавателен протокол от представители на двете страни. 4. В случай на явни недостатъци по отношение на вида и количеството на доставяната техника, при приемането и ще се съставя констативен протокол за рекламация. Срокът за отстраняване на явните недостатъци и/или замяна на стоката ще бъде до 1 (един) работен ден, считано от датата на съставяне на констативния протокол, с който е предявена рекламацията. 5. Доставките ще се заплащат след представяне на оригинална фактура, придружена от приемо-предавателните протоколи, на базата на които е издадена. Плащането ще се извършва с платежно нареждане по сметка на изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на приемане без забележки от страна на възложителя, на цитираните документи. Съгласно чл.303а, ал.2 от ТЗ по изключение този срок може да бъде удължен до 60 дни, когато това се налага по важна причина. 6. Всички останали условия, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2. 7. Участникът, избран за изпълнител, трябва да има внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2008 или негов еквивалент, за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, а именно: дейности, свързани с търговия на компютърна техника. 8. Предлаганата компютърна техника следва да отговаря на техническите параметри, посочени в техническите спецификации на възложителя. 9. Договор за възлагане на обществената поръчка ще бъде със срок на действие до 1 (една) година, считано от датата на подписването му или до изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано. Определеният за изпълнител на поръчката участник преди подписване на договора следва да представи: - Документите, посочени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата стойност на договора без включен ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обстоятелството „икономически най-изгодна оферта” се установява от методика за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, показателите и тежестта им. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки. Показатели: Гаранционен срок (Г) - относителна тежест в КО - 10% Цена (Ц) - относителна тежест в КО - 90% Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в Приложение №1а към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/06/2015 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва да представи оферта със следното съдържание: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 2."Представяне на оферта" – по образец Приложение №3 (оригинал); 3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от лице по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на участника с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 или негов еквивалент, с обхват на действие за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, а именно: дейности, свързани с търговия на компютърна техника. 4. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с образеца на възложителя - Приложение №4; 5. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с образеца на възложителя - Приложение №5; Всички документи в офертата се представят на български език и се подписват от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като във втория случай се прилага и съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а - представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Документите "Техническо предложение" и "Ценово предложение" следва да бъдат изготвени в пълно съответстие с образците и посочените в тях изисквания на възложителя. Участник, който представи техническо и/или ценово предложение, които не отговорят на изискавнията на възложителя подлежи на отстраняване. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната покана в АОП, както и данни за участника, който подава офертата. Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 17.06.2015г. от 10:00 часа в административната сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36. Неразделна част от настоящата покана представляват: Приложение №1 - Технически спецификации; Приложение №1а - Методика за оценка на офертите; Приложение №2 - Проект на договор; Приложение №3 - Представяне на оферта (образец); Приложение №4 - Техническо предложение (образец); Приложение №5 - Ценово предложение (образец); Пълен достъп до публичната покана и приложенията към нея е предоставен безвъзмездно, в профила на купувача на Община Пловдив, на интернет адреса, посочен в Раздел І.1) от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2015