Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул.Хан Аспарух №36, За: инж. Златина Кирякова, България 8260, Царево, Тел.: 0550 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0550 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране на събитие „Изпързаляй лятото“ в град Царево и осигуряване на публичност на събитието”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 79341100

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Осигуряване на преместваема водна пързалка и поставянето и оперирането й по време на провеждане на Събитието „Изпързаляй лятото“ в град Царево на територията на ул. „Крайморска“ (залив Мичурин) за следните дати: 17.07.2015 г., 18.07.2015 г. и 19.07.2015 г. 1.1. Технически спецификации на водната пързалка: • Мин. 1 лента с дължина мин. 150м широчина мин. 2.5м • Материал PVC 0.55mm или аналогичен • Водната пързалка следва да е собственост на Изпълнителя или да е преодставена за ползване на Изпълнителя за периода на Събитието въз основа на сключен договор за наем или аналогичен. 1.2. Дейности по отношение пързалката: • Осигуряване на осветление за преместваемата водна пързалка 2. Дейности по провеждане на събитието „Изпързаляй лятото“ • Разполагане на сцена, монтаж на осветление и озвучаване към нея за периода на Събитието; • Осигуряване на мин. 2бр. DJ за озвучаване на дневната и нощната програма на събитието • Изграждане на рампа за скок с колела в морето • Организация на сърф демонстрации и осигуряване на безплатен достъп и обучение за посетители на събитието • Осигуряване и опериране на воден батут в непосредствена близост до водната пързалка 3. Дейности по осигуряване на публичност на събитието • Създаване на визия за рекламни материали на събитието • Наем на 4 локации за билбордове на РПМ (8м х 3м) за 2 рекламни периода • Печат на 4бр. винили за билборд • Осигуряване на популярен водещ на събитието за 17.07 и 18.07 • Изработка на радио клип за реклама на събитието • Разпространение на радио клип в регионално радио на територията на община Бургас- брой излъчвания мин. 200 за период от 14 дни – 15 дни • Разпространение на радио клип в радио с национален ефир- брой излъчвания мин. 75 с продължителност за период от 14 - 15 дни • Изработка, печат, доставка и разпространение на рекламни флаери- 5000бр. • Изработка, печат, доставка и разпространение на рекламни плакати- 5000бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Царево, община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката следва да бъде изпълнена точно и добросъвестно съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнителят се задължава да извърши възложената дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове и указанията на Възложителя. Събитието следва да се проведе в град Царево на 17.07.2015 г., 18.07.2015 г. и 19.07.2015 г. Изпълнителят следва да представи доказателство, че притежава собствеността върху водната пързалка, която ще осигури, или правото да я ползва съгласно сключен договор за наем или аналогичен. Възложената работа следва да бъде изпълнена съгласно график, предоставен от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател: „Най-ниска цена“ (Ц) – тежест 40 Показател: „Технически“ (Т) – тежест 60 Показател „Технически“ Максималният брой по показател „Т“ е 100 т. и се изчислява по следните критерии: Систематичност, взаимна връзка, обусловеност на концепцията за изпълнение на предмета на поръчката и времеви график за изпълнение на отделните дейности при предлаганото изпълнение за целия период, отчитане на ефекта от тях и съответните рискове. Оценка: 71-100 т. – при отлична структура, подреденост и последователност при изпълнение на отделните дейности за целия период и времевия график. Посочената концепция за изпълнение на отделните дейности е в пълна систематичност, връзка и обусловеност, налице е ясно посочване на ефекта от изпълнение на дейностите и рисковете. Реалистичен и ясен времеви график за изпълнение на всяка една от дейностите по техническото задание и съответните поддейности за целия период на поръчката, обвързаност с дейностите, посочени в техническата оферта. Подробно идентифициране на ключовите дейности и отчитане на тяхната продължителност. Ясно идентифицирани и обосновани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на цялостната концепция и отделните дейности. Оценка: 40-70 т. – при много добра структура, подреденост, последователност и времеви график за изпълнение на отделните дейности. Предлаганата концепция не съдържа в достатъчна степен взаимната връзка и обусловеност при изпълнение на отделните дейности, непълно посочване на ефекта от изпълнение и рисковете. Времевият график има отделни елементи на реалистичност и обвързаност с дейностите, посочени в техническата оферта. Задоволително описани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката. Оценка: 0-39 т. – Неясно изразена структура, подреденост, последователност и времеви график за изпълнение на дейностите, липса на систематичност и връзка при изпълнение на отделните дейности, непосочване или чатично посочване на ефекта от изпълнението и рисковете, свързани с това. Времевият график не е реалистичен и не е обвързан в достатъчна степен с отделните дейности и тяхното разполагане във времето на цялата поръчка. Неясни и липсващи идентифицирани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката. Конкретният брой точки се присъжда на всеки участник по техническия показател на базата на експертна оценка, извършвана от комисията. Ако членовете на комисията не могат да постигнат съгласие и да определят една оценка, то все от тях дава своята оценка по съответния показател и се взима средноаритметичната стойност. Получените оценки от участниците се отразяват в таблица за обща техническа оценка. Показател „Най-ниска цена“ Оценката на финансовото предложение се извършва съгласно следната формула: Ц=най-ниска предложена цена/предложена цена от участника х 40 Общата оценка се получава въз основа на стойностите на всички оценки, като се вземе предвид тежестта им. Общата оценка се изчислява по формулата: Ei=0,6Ti+Цi

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатите представят своите оферти в запечатан плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 15.06.2015 г. до 17:00 часа.Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране на събитие „Изпързаляй лятото“ в град Царево и осигуряване на публичност на събитието”. Офертите се представят съгласно предоставените образци достъпни на интернет адрес: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina. меню "Профил на купувача", като задължително трябва да включват информация по всеки един от показателите за оценка, както и задължително следва да представят доказателство, че притежават собствеността върху водната пързалка или разполагат с правото да я ползват съгласно сключен договор за наем или аналогичен. Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.Дата на отваряне на офертите 16.06.2015 г. от 10:00 часа. За финансиране на обществената поръчка Община Царево ще използва собствени средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/06/2015