Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: София, бул. Васил Левски № 54, ет. 4, стая 21

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rehabilitation.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rehabilitation.bg/bg-us-zop.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

РЕМОНТ НА ЗАКРИТ БАСЕЙН ЗА СОЛЕНА ВОДА ВЪВ ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническа спецификация (Количествена сметка) - част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

145500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Поморие, ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 7.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите трябва да бъдат извършени в пълно съответствие с всички относими нормативни разпоредби. Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Участникът да има изпълнени най-малко 5 СМР с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 5 години а именно: СМР на хидротехнически съоръжения; 2. Участникът да разполага с достатъчно техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 3. Срок за изпълнение: до 20 календарни дни от датата на възлагане. 4. Подадените оферти да имат срок на валидност най-малко 120 дни

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател „Цена“ (Пц), с относителна тежест 50; 2. Показател „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“ (Пмоки), с относителна тежест 40; 3. Показател „Норми при непредвидени СМР” (ПннСМР), с относителна тежест 10 Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на вид СМР, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид СМР, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не допуска офертата до оценяване и класиране. Подробно описание на показателите се съдържа в Методиката за оценка - приложение към публичната покана. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на вид СМР, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид СМР, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да не предложи за отстраняване неговата оферта, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Място за получаване на офертите: гр. София, бул. Васил Левски № 54. Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Данни за лицето (по образец); 3. Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,придружен с: 3.1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 3.2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 3.3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 4. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката; 5. Списък на собствено/наето оборудване и механизация, с които участникът разполага за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 8. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (по образец); 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 10. Декларация, че участникът се е запознал с обекта, където ще се изпълняват строително - ремонтните работи и е запознат с характера на дейността на Възложителя; 11. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата – ако офертата се подава от пълномощник; 12. Техническо предложение (по образец); 13. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по образец) и на електронен носител във формат Microsoft Excel; Участниците могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден между 09:00 и 16:00 часа след предварителна заявка най-малко 24 часа преди часа на огледа. Лице за контакти за огледи: инж. Ангел Алексиев, тел. 0882 805506. Отварянето на офертите ще се проведе на 17.06.2015 г. от 15:00 часа, в гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2015