Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Светослав Чушков, старши юрисконсулт, отдел Административно-правно обслужване, Република България 1618, София, Тел.: 02 9559798, E-mail: s.chushkov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел Административно-правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/dostavka-aparatura-genetichni-analizi/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставкана апаратура за генетични анализи. Финасирането на поръчката е в рамките на Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза". Техническа спецификация на апаратура за генетични анализи 1. Сух термоблок с разклащане и възможност за работа в различен формат – 1 брой • Термоблок с нагряване, охлаждане и разклащане • Окомплектован с: - Сменяем нагряващ блок с минимум 20 ямки за епруветки от 2 мл - Сменяем нагряващ блок с минимум 8 ямки за епруветки от 15 мл • Дигитален дисплей • Температурен обхват: 25 - 100оС • Контрол на температурата 5оС над стайната температура до 100оС; • Еднородност на температурата: 0,5 оС в интервала от 20 до 45 оС или по-широк • Скорост на разклащане 350 до - 1400 оборота/мин. (за блок с епруветки от 2 мл) ; • Таймер и звукова аларма за работа в интервал от 1 мин до 96 часа; Обучение: минимум 3 часа, проведено след инсталиране на апарата Гаранционен срок: минимум 2 год.от датата на инсталиране Срок на доставка следва да е не по–дълъг от 45 календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение. Срок за инсталиране и обучение да е не по–дълъг от 5 (пет) календарни дни от датата на доставката. Време за реагиране при повреда, в т.ч. посещение на място - не повече от 48 часа, считано от уведомяването за повреда; Време за отстраняване на повреда - не повече от 5 работни дни, считано от уведомяването за повреда Документи: Ръководство за експлоатация на апарата и софтуера към него на български и английски език. 2. Спектрофотометър за качествено и количествено определяне на ДНК и белтъци– 1 брой • Обхват на дължината на вълната: 220 nm - 800 nm; • Граница на детекция за двойно верижна ДНК 3 ng/l ; • Обем на изследваната проба 1,5 l; • Отчитане на абсорбцията в диапазон от 0 до 3А или по-широк • Директно накапване на пробата за измерване върху плоска повърхност • Включени програми за измерване на концентрация и чистота на РНК, ДНК, олигонуклеотиди и протеини • Светлинен източник – ксенонова лампа • CCD детектор • Възможност за връзка с компютър чрез USB порт • Графичен дисплей за визуализация на резултати Обучение: минимум 1 ден, проведено след инсталиране на апарата Гаранционен срок: минимум 2 год.от датата на инсталиране Срок на доставка следва да е не по–дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение. Срок за инсталиране и обучение да е не по–дълъг от 5 (пет) календарни дни от датата на доставката. Време за реагиране при повреда, в т.ч. посещение на място - не повече от 48 часа, считано от уведомяването за повреда; Време за отстраняване на повреда - не повече от 5 работни дни, считано от уведомяването за повреда Документи: Ръководство за експлоатация на апарата и софтуера към него на български и английски език. Разходите по инсталиране и обучение на доставената апаратура са за сметка на изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38500000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставкана апаратура за генетични анализи. Техническа спецификация на апаратура за генетични анализи 1. Сух термоблок с разклащане и възможност за работа в различен формат – 1 брой • Термоблок с нагряване, охлаждане и разклащане • Окомплектован с: - Сменяем нагряващ блок с минимум 20 ямки за епруветки от 2 мл - Сменяем нагряващ блок с минимум 8 ямки за епруветки от 15 мл • Дигитален дисплей • Температурен обхват: 25 - 100оС • Контрол на температурата 5оС над стайната температура до 100оС; • Еднородност на температурата: 0,5 оС в интервала от 20 до 45 оС или по-широк • Скорост на разклащане 350 до - 1400 оборота/мин. (за блок с епруветки от 2 мл) ; • Таймер и звукова аларма за работа в интервал от 1 мин до 96 часа; Обучение: минимум 3 часа, проведено след инсталиране на апарата Гаранционен срок: минимум 2 год.от датата на инсталиране Срок на доставка следва да е не по–дълъг от 45 календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение. Срок за инсталиране и обучение да е не по–дълъг от 5 (пет) календарни дни от датата на доставката. Време за реагиране при повреда, в т.ч. посещение на място - не повече от 48 часа, считано от уведомяването за повреда; Време за отстраняване на повреда - не повече от 5 работни дни, считано от уведомяването за повреда Документи: Ръководство за експлоатация на апарата и софтуера към него на български и английски език. 2. Спектрофотометър за качествено и количествено определяне на ДНК и белтъци– 1 брой • Обхват на дължината на вълната: 220 nm - 800 nm; • Граница на детекция за двойно верижна ДНК 3 ng/l ; • Обем на изследваната проба 1,5 l; • Отчитане на абсорбцията в диапазон от 0 до 3А или по-широк • Директно накапване на пробата за измерване върху плоска повърхност • Включени програми за измерване на концентрация и чистота на РНК, ДНК, олигонуклеотиди и протеини • Светлинен източник – ксенонова лампа • CCD детектор • Възможност за връзка с компютър чрез USB порт • Графичен дисплей за визуализация на резултати Обучение: минимум 1 ден, проведено след инсталиране на апарата Гаранционен срок: минимум 2 год.от датата на инсталиране Срок на доставка следва да е не по–дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение. Срок за инсталиране и обучение да е не по–дълъг от 5 (пет) календарни дни от датата на доставката. Време за реагиране при повреда, в т.ч. посещение на място - не повече от 48 часа, считано от уведомяването за повреда; Време за отстраняване на повреда - не повече от 5 работни дни, считано от уведомяването за повреда Документи: Ръководство за експлоатация на апарата и софтуера към него на български и английски език. Разходите по инсталиране и обучение на доставената апаратура са за сметка на изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. "Цар Борис III” № 136

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 3). Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се представя и от подизпълнителите в частта за чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод; 2. Не може да представя самостоятелна оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. 3. Не се допускат варианти на офертата. 4. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания по чл. 51 от ЗОП: 4.1. Участникът е производител или оторизиран представител на фирмата – производител, или дистрибутор на апаратурата с права за доставка и сервизна дейност за Република България в срок, не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. За доказването на тези обстоятелства да се представя оторизационно писмо, договор или извлечение от такъв, от които да са видни предоставените права. 4.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) . Обхватът на сертификация трябва да включва всички дейности, необходими за изпълнение на поръчката – търговска дейност (вкл. доставка), сервизна дейност. Изискването по тази точка се доказва чрез представяне на заверено от кандидата копие на издадения валиден сертификат или документи, удостоверяващи процес на ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Представяните сертификати, включително еквивалентните, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата и представени като заверени копия в превод на български език. 4.3. Налична сервизна база. Описание на сервизната база с приложени документи за собственост/ договор за наем или други (заверени копия), удостоверяващи, че участникът разполага със собствена/ наета или с осигурено по друг начин ползване, в т.ч. през целия гаранционен период, технически оборудвана сервизна база за изпълнение на настоящата поръчка. 4.4. Описание на апаратурата (без посочена цена) предмет на съответната поръчка, с посочване на производител и каталожен номер, даден в каталози, брошури и др., задължително придружаващи офертата на участника. Когато придружаващите документи са на чужд език се представя и в превод на български език. 4.5. Декларации за съответствие на стоките в случаите, когато се изискват от националното или европейското законодателство. 4.6. Участникът следва да докаже изпълнението на най-малко на 1 (една) доставка на подобна апаратура, осъществена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Изискването по тази точка се доказва, чрез представянето на списък на доставките , изпълнени през последните три години с п

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Посочената прогнозна стойност е максимално възможна, но не е задължителна за Възложителя. Участник, предложил обща цена по-висока от прогнозната стойност, обявена от Възложителя за цялата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 15.06.2015г. от 11:00 часа в зала 1, в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/06/2015