Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: инж. Анелия Гутева; Кристина Лозанова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818365, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/165-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката предвижда полагане на хоризонтална пътна маркировка (надлъжна и напречна) по главните улици на град Габрово, маркировка на паркоместа и заличаване на маркировка (демаркировка). Улиците се определят със списък от възложителя, а кръстовищата се изпълняват по предварително изработени и одобрени схеми. Пътната маркировка е за маркиране на градска улична мрежа и трябва да бъде с подобрено съхнене, подходяща за изискванията на по-натоварения автомобилен трафик, както и за възможно полагане при температури на въздуха, по-високи от 25о C и температури на асфалтовото покритие по-високи от 30о C. Предварителни количества за хоризонтална маркировка: • надлъжна маркировка - непрекъснати линии- 1800 м2 с акрилатна боя и перли, • надлъжна маркировка - прекъснати линии – 500 м2 с акрилатна боя и перли, • напречна маркировка /стоп линии, стрелки, пешеходни пътеки, места забранени за преминаване и др./ - 1000 м2, в т.ч. - 720 м2 с акрилатна боя и перли - 280 м2 със студен пластик Поръчката предвижда и полагане на определен брой иновативни пешеходни пътеки по шаблон на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34922100

Описание:

Пътна маркировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката: до 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС. Предварителни количества за хоризонтална маркировка: • надлъжна маркировка - непрекъснати линии- 1800 м2 с акрилатна боя и перли, • надлъжна маркировка - прекъснати линии – 500 м2 с акрилатна боя и перли, • напречна маркировка /стоп линии, стрелки, пешеходни пътеки, места забранени за преминаване и др./ - 1000 м2, в т.ч. - 720 м2 с акрилатна боя и перли - 280 м2 със студен пластик Поръчката предвижда и полагане на определен брой иновативни пешеходни пътеки по шаблон на Възложителя. Финансирането се осъществява от бюджета на Община Габрово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: 1.1. Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение – по Образец № 2; 3. Ценова оферта – по Образец № 3, с приложени анализи за образуваните офертни цени 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - по Образец № 4; 5. Декларация (свободен текст), че участникът е обиколил централните улици и кръстовища на гр. Габрово и е запознат с уличната мрежа и състояние на асфалтовото покритие. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Срокът за изпълнение се оферира от участниците, като не може да е по-кратък от 10 календарни дни от получаване на възлагателно писмо от възложителя с конкретна задача. СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 1. Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 15.06.2015 г. в запечатан непрозрачен плик. 2. Офертите ще се отварят в 10.00 часа на 16.06.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (К) на офертата на участника се изчислява по формулата: К = К1+К2 където: К - комплексна оценка К1 – критерий за цена. Максимален брой точки – 60 т. К1 = Цmin/ Цi х 60 Цmin – най – ниска предложена обща цена, определена на база предварителните количества по видове дейности, и единични цени от офертата. Цi – обща цена на i-я участник, определена на база предварителните количества по видове дейности и единични цени от офертата. Забележка: По показател К1 – критерий за цена се оценява предложена обща цена, определена само на база предварителните количества за хоризонтална маркировка, посочени в т.3 от настоящата покана, и предложените единични цени за тях от участниците. К2 – критерий за гаранционен срок. Максимален брой точки – 40 т. К2 = Гi1/ Гmax1 х 20 + Гi2/ Гmax2 х 20; Гi1 - гаранционен срок на i-я участник за хоризонтална маркировка с акрилатна боя и перли Гi2 - гаранционен срок на i-я участник за хоризонтална маркировка със студен пластик Гmax1 - най-дълъг гаранционен срок, предложен от участник, за хоризонтална маркировка с акрилатна боя и перли Гmax2 - най-дълъг гаранционен срок, предложен от участник за хоризонтална маркировка със студен пластик

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Приложения към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 - Техническо предложение; Образец 3 - Ценова оферта; Образец 4 - Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 5 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Технически спецификации; Методика за оценка; Проект на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/06/2015