BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, За: инж. Димитър Колев, Република българия 1756, София, Тел.: 02 8163138; 02 8163168, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Служба Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП, възлагана от ХТМУ : „ Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”. Предметът на поръчката включва доставка и на други артикули, извън посочените в техническата спецификация. Това са артикули, които са сходни с предмета на поръчката, но към момента не могат да бъдат точно определени. Участникът трябва да представи каталог на артикулите, които са сходни с предмета на поръчката и съществуват в актуален публично достъпен такъв. Каталогът да бъде предоставен на хартиен и/или на електронен носител. Верността на данните в каталога се удостоверява с декларация, чиито образец е приложен към документацията. Каталогът е част от документите за подбор. Тези други артикули, които не се съдържат в техническата спецификация, но се съдържат в каталога на участника, ще бъдат закупувани по каталожните цени с приложения процент търговска отстъпка, посочен от участника в неговата декларация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30100000, 30190000, 30199000, 30199500, 30192000, 30193000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
Принадлежности за офиса
Органайзери и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставените артикули е в размер до 40000 лв./четиридесет хиляди лева / без ДДС. Посочените количества в Техническата спецификация и в Ценовата оферта на участника, за всички видове артикули са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя, както и не е обвързващ размера на прогнозната стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ХТМУ - гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят доставя стоките, предмет на този договор периодично, по заявка на Възложителя, като спазва посочените в заявката артикули, количество, качество и адрес на получаване. Изпълнителят реализира доставките в срок до 3 /три/ работни дни от датата на подаване на заявката .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комисията оценява офертите на участниците съгласно предварително обявения критерий „Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. № Показател (наименование) Максимално възможен брой точки Символно обозначение 1 Предлагана цена 90 К 1 2 Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник за артикули, които не са включени в техническата спецификация за обособените позиции 10 К 2 Указания за определяне на оценката по всеки показател: Показател 1 – „Предлагана цена” е с максимален брой точки 90. К1 е оценка на предлаганата обща стойност. Максимален брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена – 90 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предлагана цена по следната формула: К1 = 90 х (Ц мин / Ц уч), където: - „90” е максималният брой точки по показателя; - „ Ц мин” е най-ниската предлагана цена; - „ Ц уч” е предлагана цена на конкретния участник. Показател 2 – „Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник, за артикули които не са включени в техническата спецификация” К2 оценка на предложената търговска отстъпка Максимален брой точки – 10 К2 = 10 x (ТОуч / ТО макс), където: - „10” е максималният брой точки по показателя; - „ ТО уч” е предложената търговска отстъпка от съответния участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация; - „ТО макс” е най-високата предложена търговска отстъпка от участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация Комплексната оценка се получава, като сума от оценките на всеки отделен показател и се изчислява по следната формума: КО = К1+К2, където: К1 и К2 са оценките по показателите. Максималният брой точки, който може да се получи като комплексна оценка (КО) при оценяването на офертите е 100 точки. Комисията извършва класирането на участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя показатели. На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, а останалите участници се подреждат в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е публикувана, за свободно ползване на сайта на възложителя www.uctm.edu, Раздел Профил на купувача, Публични покани, „ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА” http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/269 Отварянето на офертите ще се извърши на 16.06.2015г. от 11ч. сгр. А на ХТМУ, ет. 2 стая 210

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/06/2015