Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. д-р Илиев Детския № 1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zop.mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/admin/auctions/auction/106/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори и болнично обзавеждане за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание от публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29547 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 1.2. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Не оферирането на някоя номенклатурна единица от съответната обособена позиция е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата. Не се допуска представянето на варианти. 1.3. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 1.2. Всеки участник може да представи само една оферта 1.3. Не се допуска представянето на варианти. 1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Начин на изпълнение на поръчката: Доставките и изработката на стоките ще се извършват след предварителна заявка от Възложителя на етапи, със срок на изпълнение на всяка заявка до 20 календарни дни. Всички доставки ще се извършват с транспорт на Изпълнителя до мястото на изпълнение на поръчката, определено в точка ІI 2. Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката трябва да се спазват техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти за качество. Всички артикули да се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 3. Начин на плащане на поръчката: Отложено плащане по банков път до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол и връчването на фактура – оригинал. 4. Източник на финансиране: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/06/2015