BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Д-р Снежана Миткова, България 9002, Варна, Тел.: 0888 545493, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Място/места за контакт: Лекар Клинична Лаборатория

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1). За срок от 1 година от сключване на договора в оговорен срок по заявка от възложителя до склада на ДКЦ-4 Варна ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33141000, 33697000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Медицински препарати, с изключение на зъболекарските консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

поради характера на работа, не може да се определи конкретно количество, а само прогнозно, отразено в Приложение №1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна бул.Цар Освободител 100 Склада на ДКЦ-4

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1 Участниците в процедурата следва да притежават разрешение за производство, търговия на едро или внос на медицински изделия и дезинфектанти в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ, оторизация от производител или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват на територията на цялата страна с медицински изделия и дезинфектанти, издаден от компетентен орган на съответната държава, ведно с валидно разрешение за употреба. 2.2 Дезинфектантите да отговарят на изискванията за безопасна употреба по смисъла на ЗМИ. 2.3 за Дезинфектанти да се приложат: 2.3.1 Сертификат за качество ISO 9001:2008 на производителя.; 2.3.2 Предлаганите препарати да имат официална регистрация към момента на поръчката, за което да представят следните документи: -за препаратите за повърхности, ръце и кожа: Валидни разрашения за пускане на пазара на биоцидни продукти, издадени от Министерство на здравеопазването, на оснвание Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси. -за препаратите за инструменти: Копие от разрешение за търговия на едро с медицински изделия; Копие от Сертификат за съответствие, издаден от нотифициран сертифициращ орган за препаратите от клас II, гарантиращ съответствието и изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и осигуряващ правото за поставяне на СЕ-маркировка върху етикета; Декларация за съответствие за всеки от препаратите от клас I и клас II; копие от сертификат за съответствие със стандарт DIN EN ISO 13485:2003 Подробни указания в документацията http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=13

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложение №1 за предмета на поръчката се намира на адрес: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=13 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 12.06.2015г. от 10:00ч. в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел 1 от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/06/2015