Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив, за период от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора. Извършването на ремонта или преустройството на съоръженията ще се осъществява след направена заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50531400

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой на ремонтите и преустройствата, които ще се извършат, не може да бъде определен, тъй като той зависи от нуждите на Дружеството през едногодишния период. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на Дружеството в гр. Пловдив и Област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в раздел "Профила на купувача", категория "Публични покани" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3.Всеки участник има право да представи само една оферта, съобразена напълно с изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците. Ако не е изпълнил което и да е от изискванията на Възложителя, офертата на участникa няма да бъде разглеждана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена, в лв., без ДДС, за дейностите по ремонт и преустройство на съществуващи или монтаж на нови подемни съоръжения – тежест 60 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*60 На оценка подлежи общата стойност, която се получава като сума от единичните цени за всяка една от примерните дейности по начина, посочен в Образец 2. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от примерните дейности, посочени в Образец 2. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от дейностите, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Гаранционен срок на извършваната услуга – тежест 35 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 конкретен/К2 максимален)*35 К3 – Срок за изпълнение – тежест 5 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К3 = (К3 минимален/К3 конкретен)* 5 КО = К1 + К2 + К3 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 16.06.2015 г. (вторник) в 10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/06/2015