Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ – Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще заплаща услугата до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на протокол за извършена работа и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90610000

Описание:

Услуги, свързани с почистване и метене на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой на метенията и измиванията, които ще се извършат, не може да бъде определен, тъй като той зависи от нуждите на Дружеството през едногодишния период. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСОВ - Пловдив, ул. "Ягодовско шосе"

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в раздел "Профила на купувача", категория "Публични покани" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3.Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена за машинно метене, за 1 (един) отработен час, в лв., без ДДС – тежест 50 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*50 К2 – Цена машинно измиване, за 1 (един) отработен час, в лв., без ДДС – тежест 40 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимална/К2 конкретна)*40 К3 – Цена за пропътувано разстояние (едно пътуване) до ПСОВ – Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”, в лв., без ДДС – тежест 10 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К3 = (К3 минимална/К3 конкретна)*10 КО = К1 + К2 + К3 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 11.06.2015 г. (четвъртък) в 13.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2015