Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Цонево към СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Ивайло Димов- счетоводител при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0886 000521, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=412.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,,Извършване на техническо обслужване, профилактика, ремонт и поддръжка на наличното офис оборудване на ТП ДГС „Цонево”, съгласно техническа спецификация , с осигурен от изпълнителя транспорт до местоизпълнението на услугите

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугите предмет на настоящата публична покана са посочени в техническата спецификация към документацията на същата и тя е видна в раздел: профила на купувача на възложителя с адрес : http://dgsconevo.dpshumen.bg. Заплащането ще се извършва въз основа на предложена цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на ремонт на офис оборудването , посочено в т.1 от „Техническа спецификация в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс, а именно не повече от 900,00 лв. (деветстотин лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем. Всички допълнителни разходи по извършване на услугите са за сметка и се извършват от участника -определен за изпълнител. При необходимост, изпълнителят се ангажира да извършва услугите , предмет на настоящата публична покана и за друго служебно офис оборудване на възложителя, извън посоченото в т.1 от „Техническа спецификация“, като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности - Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 10 (десет) дни след извършени услуги и представена фактура от страна на Изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на услугата- административна сграда на ТП –ДГС”Цонево” ; с адрес : с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта); Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти. Участниците в настоящата публична покана трябва да имат възможност за извършване на техническо обслужване, профилактика, ремонт и поддръжка на наличното офис оборудване, посочено в т.1 от „Техническа спецификация”. Участниците трябва да имат възможност за извършване на профилактика, поддръжка и ремонт на наличната офис оборудване с осигурен от тях транспорт до местоизпълнението, съгласно предписанията на производителя за съответното оборудване от посочената в т. 1 от „Техническа спецификация”. Забележка: При констатирани щети в следствие извършените услуги, Изпълнителя поема и възстановява на 100% нанесените щети върху конкретното оборудване, на Възложителя в срок посочен в проекта на договор. При възникнала необходимост от извършване на подмяна на отделни резервни части във връзка с изпълнение предмета на настоящата публична покана, Възложителя се ангажира с осигуряване на същите, след представен опис за това от страна на Изпълнителя. В случай, че отстраняването на повредата е невъзможно да бъде извършена на местоизпълнението на услугите, Изпълнителят се задължава да предостави оборотна техника с еквивалентни параметри за периода на ремонта . Услугите предмет на настоящата публична покана ще се извършват при необходимост и след постъпило повикване от страна на Възложителя за за възникнал проблем по посоченото оборудване в т.1 от „Техническа спецификация”.При постъпило повикване, Изпълнителят се задължава да се отзове до 4(четири) часа на местоизпълнението на услугите предмет на настоящата публична покана и други, съгласно условията на проекта на договор . Участниците, за участие в настоящата процедура трябва да разполагат с необходимия технически и кадрови ресурс с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката, като за целта декларират обстоятелствата относно техническо оборудване и посочат образованието, професионалната квалификация и опит на участника и/или на неговите служители, отговорни за извършването на услугите. Срок на договора- от датата на сключване до 31.12.2015г. вкл

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” , с.Цонево, обл.Варна, ул. „Хр.Трендафилов“ №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 10.06.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Оферта ( по образец) 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 11.06.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна , ул.”Хр.Трендафилов” №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2015