Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Враца, ул. Иваница Данчов №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: гр. Враца, ул. Иваница Данчов №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/466.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно-строителни работи за текущ ремонт–боядисване с латекс на стени и тавани на работни, сервизни, архивни и общи помещения в сградата на РЗОК гр. Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45400000, 45442100

Описание:

Довършителни строителни работи
Работи по боядисване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

15 м2 стъргане на стени и тавани,15 м2 гипсова шпакловка по стени и тавани,76.41м2 боядисване с бяла противоплесенна латексова боя по стени и тавани, 1377.61 м2 боядисване с бяла латексова боя по стени и тавани, 111.56м2 боядисване с цветен латекс по стени. Общата цена за строително-монтажните работи ( СМР) не може да надвишава сумата от 12000 лв. с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на РЗОК- Враца на адрес: гр. Враца, ул. "Иваница Данчов"2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да осигурят извършването на посочените в техническата спецификация на възложителя СМР.СМР да се извършат в съответствие с всички строителни изисквания на действащото законодателство в РБ и с изискванията на Възложителя при спазване нормите за опазване на околната среда, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. Изпълнителят осигурява за своя сметка всички необходими за изпълнение на договора материали, елементи, консумативи, машини, инструменти, квалифициран персонал и др. като влаганите материали трябва да отговарят на всички изисквания на българските и/или европейските стандарти за качество. При изпълнение на СМР се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. За вреди причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод на ремонта, отговорност носи изцяло Изпълнителят.Дейностите по изпълнение предмета на поръчката ще се извършват по график и основно в неприсъствени за администрацията на възложителя дни като графикът ще се съгласува предварително между възложител и изпълнител.Гаранционните срокове за изпълнените на СМР не могат да бъдат по-кратки от минималните такива, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците трябва да са вписани в ЦПРС към Камарата на строителите в България за извършване строежи пета група: отделни видове строителни и монтажни работи съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“ или по-висока група и да поддържат валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ. 2. Участниците подават оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.3. Офертите се представят всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до обявения срок в деловодството на РЗОК-Враца на адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. "Иваница Данчов" № 2, лично, чрез куриер или по пощата с известие за доставяне.4. Оглед на място на местата в сградата на РЗОК-Враца, където ще се извършват СМР, може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. до обявения краен срок за получаване на оферти.5. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1,2,3,4,5, 6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел първи на поканата интернет адрес в профила на купувача.6. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 09.06.2015 г. от 14:30 ч. в сградата на РЗОК-Враца, гр. Враца, ул. "Иваница Данчов" № 2, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2015