Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „В и К” ЕООД - Пловдив, за период от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани, са посочени в поканата за участие и са примерни. При необходимост Възложителят си запазва правото да включва и други дейности, свързани с ремонта и/или преустройството на съоръженията под налягане. Извършването на ремонта и/или преустройството на съоръженията ще се осъществява след направена заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт и/или преустройство 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта/преустройството, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Заплащането може да се извърши и до 60 (шестдесет) календарни дни поради естеството на услугата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50514200 (GA21)

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари (Определено налягане )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой на ремонтите и/или преустройствата, които ще се извършат, не може да бъде определен, тъй като той зависи от нуждите на Дружеството през едногодишния период. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на Дружеството в гр. Пловдив и Област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящото обявление - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена, в лв., без ДДС, за дейностите по ремонт и преустройство на съоръжения под налягане – тежест 80 точки К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*80 На оценка подлежи цената (обща), получена като сума от единичните цени за всяка една от посочените в т. 3.1. в поканата примерни дейности. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на възложителя да посочат единични цени за всяка от посочените в т.3.1 от поканата примерни дейности. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от тези примерни дейности, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Срок за изпълнение – тежест 20 точки; К2 = (К2 минимален/К2конкретен)* 20 На оценка подлежи срокът за изпълнение, получен като средноаритметична стойност от сроковете за изпълнение за всяка една от посочените в т. 3.1.от поканата примерни дейности. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на възложителя да посочат срок за изпълнение за всяка от посочените в т.3.1 от поканата примерни дейности. В случай, че участниците не посочат срок за изпълнение за която и да е от тези примерни дейности, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството на горепосочените телефони или на телефон 032/605-930 - инж. Симо Узунов. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 10.06.2015 г. (сряда) в 10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2015