Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с определения за изпълнител участник. Проверките ще се извършат периодично, в оправомощена лаборатория на Изпълнителя, по предварителна заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71631000

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой на метрологичните проверки, които ще се извършат, не може да бъде посочен към момента, тъй като той зависи от нуждите на Дружеството през двугодишния период. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оправомощена лаборатория на Изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, които могат да бъде намерени в раздел "Профила на купувача", категория "Публични покани" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката, като има право да представи само една оферта, съобразена напълно с изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците. Ако не е изпълнил което и да е от изискванията на Възложителя, офертата на участникa няма да бъде разглеждана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база следните критерии и методика: Участниците да предложат цени за метрологична проверка на водомери за студена вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода с диаметър в мм (Ду), както следва: 15, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 и 200 и комбинирани водомери за студена вода с диаметър в мм (Ду), както следва: 50, 65, 80, 100 и 150. В случай, че няма оферирана цена за извършване на проверка на който и да е вид водомери, офертата няма да бъде разглеждана. К1 – Цена – 0- 40 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = К1ср. = (К1ср. минимална/К1ср. конкретна)*40, където К1ср. минимална е най-ниско предложената средна цена за извършване на проверка на всички видове водомери, посочени по-горе, а К1ср. конкретна е средната цена за проверка на всички видове водомери на конкрeтния офериращ. На оценка подлежи К1ср., който се получава, като общият сбор от предложените от участника цени за извършване на проверка на всички видове водомери, посочени по-горе, се раздели на броя на номенклатурните позиции – в случая 18 (осемнадесет), по начина, посочен в Образец 2. К2 – Брой водомери с максимален разход 5 м3/h, обслужвани еднократно от стенд/стендове на офериращия – 0-30 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 конкретен/ К2 максимален)*30, където К2 конкретен е общият брой водомери с максимален разход 5 м3/h, които може да обслужва стендът (стендовете) на конкретен офериращ еднократно, а К2 максимален е максималният брой водомери с разход 5 м3/h, обслужвани еднократно от стенд (стендовете) на офериращ. К3 – Срок за извършване на проверката - 0-30 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К3 = (К3 минимален/ К3 конкретен) *30 Участниците да предложат срок за извършване на проверката, не по-кратък от 1 (един) работен ден. В случай, че участник предложи срок за извършване на проверката, който не е съобразен с изискването на Възложителя, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 + К3 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 09.06.2015 г. (вторник) в 13.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2015