Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 48000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане на системи за видеонаблюдение на 9 бр. насели места от които: 2 населени места с 3 бр. вход/изход, 2 бр. населени места с 1 бр. вход/изход, 5 бр. населени места с 2 бр. вход/изход и 1 бр. център за контрол на наблюдениено

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ценово: с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Джулюница, с. Новград и с. Карамаово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във връзка с предоставяне на добро качество и добър ефект от изграждането на системата Възложителя е одобрил параметри и изисквания към системите за видонаблюдение съблюдавайки изисквания към тези устройства: метод на компресия, наличие на мрежова функционалност и възможност за отдалечено наблюдение в реално време и преглед на записите в локална мрежа или през интернет, възможност за отдалечена администрация и промяна на параметрите, поддръжка на SATA твърди дискове, наличие на VGA видео изход, поддръжка на мобилни телефони, контрол на множество видеорекордери от една серия разположени в различни обекти, както и гарантиране на надеждност и безотказна работа след изграждане на системите за видеонаблюдение. Спецификациите и видовете устройства за изграждането на системата за видеонаблюдение са подробно описани в документацията След подписване на договора за възлагане, количествата и видове доставки и монтаж се уточняват чрез маркиране по предложената количествена сметка. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти. Доставката на всички материали, необходими за изграждането на системата за видеонаблюдение е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените продукти Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите по предмета на поръчката е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Показатели и относителната им тежест в комплексната оферта Комплексната оценка се получава по следният начин: 1. Показател ПЦ – „Предлагана цена” - 60% тежест; 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” се получава по следния начин: Техническо предложение /ТП/ = К2х20% + К3х20% където: - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката”; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок на камери за външен монтаж”. Максималният брой точки който може да получи един участник по този показател е 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 10.06.2015 г. в 15,30 ч. в Заседателната зала № 302 на трети етаж в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците,и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2015