Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл.Св. Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Отдел ОП, Дирекция НРОПЗ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-chl-14-al-4-ot-zop/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодично публикуване на институционални обяви на Министерството на здравеопазването в ежедневни медии с национално покритие“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000

Описание:

Публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на процедурата влиза периодично публикуване на институционални обяви на Министерството на здравеопазването в ежедневни медии с национално покритие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания към изпълнението 1.1.Публикуването на обяви в централен ежедневник да се осъществява от 24 до 48 часа, след постъпване на писмената заявка до Изпълнителя. 1.2.Участникът да разполага с необходимия ресурс и организационен капацитет за изпълнението на поръчката. 2. Технически изисквания относно публикуването на обявите: 2.1. Участникът да предложи централен ежедневник, в който ще се публикуват обявите, съобщенията и др.текстове 2.2. Публикациите да се извършват в делнични /работни/ дни, на първа страница,вътрешна или последна страница в зависимост от нуждите на Възложителя, като вида на страницата ще бъде уточнена в писмената заявка подадена от страна на Възложителя. 2.3. Обявите да бъдат публикувани в каре и да се оформят, както следва: 2.3.1. Цветност – черно бяла. 2.3.2. В горния ляв край на рекламното каре се изобразява основната структурна форма на герба на Република България в съчетание с наименованието на съответната администрация; 2.3.3. Наименованието на длъжността, за която се провежда конкурсът, да е централно подравнено и да се изписва с получерен несерифен шрифт; 2.3.4. Основният текст е двустранно подравнен, изписва се с несерифен шрифт и се разполага под наименованието на длъжността. 2.4. Да не се правят съкращения и/или промени в текста освен коректорски правописни такива, като всякакви други промени да стават с изричното писмено съгласие на Възложителя. 2.5. Техническите параметри на дадена обява – периодичност, обем, площ /в това число големина на карето и размера на шрифта/ и съдържание се съгласуват от Възложителя - заявител за всеки конкретен случай. 2.6. Обявите, съобщенията и др.текстове да се публикуват на датата посочена от Възложителя, при подаване на текста. 2.7. Не се допуска посочването на различни цени в зависимост от деня от седмицата, в който се публикува обявата, съобщението и др.текст и страницата на която ще се публикува. 2.8. Участникът да разполага с технически възможности за изпълнение на поръчката. 2.9. Участникът да има капацитет за публикуване на обявата,съобщението и др.текст в срок от 24 до 48 часа след постъпване на писмената заявка от страна на Възложителя. 3. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация към участниците в процедурата: 3.1. Да имат опит в изпълнението на подобни/сходни услуги. Под подобни услуги следва да се разбират, услуги по публикуване на обяви и/или реклами и/или съобщения в ежедневни печатни издания Това обстоятелство се доказва с представянето на списък-декларация съдържащ услугите изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с предмет сходен с предмета на поръчката, придружен с доказателства за изпълнената/ните услуга/и, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 3.2. Да издава поне един централен ежедневник или да има договор за публикуване на обяви и/или реклами и/или съобщения в поне един централен ежедневник. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация от участника, че разполага с възможност да публикува обяви и/или реклами и/или съобщения в поне един централен ежедневник.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Оферта се представя по образец в настоящата документация и трябва да съдържа: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника). Списъкът на документите се поставя в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в плика с офертата, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 1.2. Оферта за участие с данни за лицето, което прави предложението - попълнена по приложения образец; 1.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) и ал. 5 от ЗОП – попълнена по образец; 1.4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 1.5. Списък декларация съдържащ изпълнените през последните три години услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, придружен с доказателства за изпълнената/ните услуга/и, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 1.6. Декларация от участника, че разполага с възможност да публикува обяви и/или реклами и/или съобщения в поне един централен ежедневник. 1.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по образец/; 1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП /по образец/; 1.9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 1.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП /по образец/; 1.11. Техническо и ценово предложение – изготвено по образец и при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката, Техническите спецификации и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. 1.12. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо (свободен текст). Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП, при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Забележка: Декларацията не е задължителен документ към съдържанието на офертата. Възложителят няма право да разкрива информация, предостоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите, определени със закон /вкл. публичните действия на комисията, съгласно чл. 101г, ал.3 от ЗОП/. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език. Оферта, получена от Възложителя след срока, посочен в Публичната покана, ще бъде върната незабавно на участника и това се отбелязва във входящия регистър. Не се приемат оферти в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. В тези случаи офертите се връщат на участника и това се отбелязва в Регистъра на постъпилите оферти. Всички документи се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. 2. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г. , ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 08.06.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. ”Св. Неделя“ № 5

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2015